А). Концепція людського розвитку

Розвиток людською потенціалу як мета і критерій суспільною прогресу.

Концепція людського розвитку, запропонована ПРООН.

Методологія розрахунку Індексу людського розвитку ПРООН.

Національні методики розрахунку Індексу людського розвитку, запропоновані українськими вченими.

Б). Економічне зростання, зайнятість і людський розвиток

Взаємозв'язок економічного зростання, зайнятості і людського розвитку.

Економічне зростання, попит і пропозиція праці. Безробіття і людський розвиток.

Людський розвиток як шлях до економічного зростання.

Рівень життя, нерівність і людський розвиток.

Гендерні аспекти людського розвитку в соціально – трудовій сфері.

Лекція №4

10. Мотивація економічної активності населення

А). Сутність категорії “економічна активність” та її різновиди.

Б). Фактори та методи мотивації економічної активності.

В). Інтенсивний та екстенсивний аспект економічної активності.

Г). Моделі мотивації економічної активності трудових ресурсів.

Д). Проблеми мотивації економічної активності трудових ресурсів на сучасному етапі .

11. Доходи населення і рівень життя в системі управління трудовими ресурсами

А). Сутність, структура доходів населення і джерела їх формування.

Б). Класифікація доходів: номінальні й реальні, сукупні та грошові, брутто-доходи і нетто-доходи, трудові і нетрудові.

В). Нормативно-правові акти, що регулюють доходи працюючих.

Г). Державні соціальні стандарти в сфері доходів і їх соціально-економічне значення.

12. Суспільна організація праці в управлінні трудовими ресурсами

А). Суспільна праця її структура і функції.

Б). Форми суспільної праці та необхідність її організації.

В). Організація суспільної праці і її структурні елементи.

Г). Типи і методи управління суспільною працею.

Д). Деформації і проблеми в управлінні суспільною організацією праці при переході до ринкових відносин.

13. Соціальна політика та соціальний захист в системі управління трудовими ресурсами суспільства

А). Механізми та інструменти реалізації соціальної політики

Б). Сучасні напрями соціальної політики в Україні.

В). Соціальний захист в системі управління трудовим потенціалом.

Г). Форми соціального страхування населення в нових економічних умовах.

Лекція №5

14. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід в управлінні трудовими ресурсами

А). Міжнародна організація праці (МОП) - координатор міжнародного співробітництва.

Б). Стан інтеграції України в міжнародний ринок праці.

В). Захист національного ринку праці від негативних тенденцій глобалізації

Г). Розробка єдиних підходів до формування освітніх стандартів (Європейський фонд освіти).

15. Трудовий потенціал підприємства: в системі управління трудовими ресурсами суспільстваА). Сутність та види трудового потенціалу підприємства.

Б). Структура трудового потенціалу підприємства.

В). Одиниці виміру розміру трудового потенціалу підприємства.

Г). Види трудового потенціалу працівника.

Д). Модель оцінки трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

16. Ефективність використання трудових ресурсів

А). Поняття, показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудових ресурсів.

Б). Умови і чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів в суспільства.

В). Методичні основи класифікації резервів ефективності використання трудових ресурсів.

Г). Сучасний рівень ефективності використання трудових ресурсів в України.

Д). Характеристика резервів, шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів України.


ПЛАН СЕМІНАРСЬКого (ПРАКТИЧНого) ЗАНЯТтя

Семінар – дискусія 4 години

1. Населення як природна основа формування трудових ресурсів “Демографічний розвиток України: проблеми та перспективи”

2. Регулювання демографічних та міграційних процесів

“Тенденції та особливості розвитку міграційних процесів в Україні”

Семінар № 1. Тема: Населення як природна основа формування трудових ресурсів
Навчальні цілі Методи активізації навчання
1. Навчитись характеризувати населення як демоекономічну категорію 1) "Мозковий штурм": висловлювання ідей щодо сутності понять: населення; відтворення населення; види населення (постійне, наявне, юридичне); працездатне населення, працездатний вік (в Україні та в інших країнах); економічно активне населення; економічно неактивне населення (які категорії до нього належать); за якими ознаками визначається структура населення. 2) Робота в малих групах над завданням: розробити модель впливу демографічної ситуації на макроекономічні показники; презентація моделі.
2. Навчитись розраховувати показники, які характеризують населення Розв'язання комплексної задачі (додаток 1)
3. Навчитись визначати джерела інформації про населення "Мозковий штурм": задопомогою яких джерел визначається чисельність і склад населення в усіх країнах світу?
4. Навчитись характеризувати населення України Робота в малих групах; презентація результатів. Рекомендується характеризувати населення України за наступним планом: • дані останніх двох переписів населення, прогнози до 2015 р. щодо чисельності населення; • співвідношення міського і сільського населення в динаміці; • співвідношення чоловіків і жінок (яка тенденція?); • процес старіння населення та його соціально-економічні наслідки; • склад населення України за національностями
5. Навчитись визначати та розрізняти типи відтворення населення, фази відтворення, види руху населення "Мозковий штурм" щодо визначення понять: типи відтворення (розширене, просте, звужене); екстенсивне та інтенсивне розширене відтворення; характеристика фаз відтворення; види руху населення (природний рух і механічний).
6. Навчитись характеризувати природний і механічний рух населення Робота в малих групах: одна група характеризує природний рух, інша - міграційні процеси; студентам роздаються відповідні матеріали (додаток 2); презентація результатів та їх обговорення.

3. Трудові ресурси суспільства

“Формування та розвиток трудових ресурсів України”

Система управління трудовим потенціалом суспільства

“Сутність і структура системи управління трудовим потенціалом”

5. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом

“Правова та ресурсна база функціонування системи управління трудового потенціалу України”

6. Формування загально-освітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу

“Формування ринкових відносин та конкурентоспроможність робочої сили”

7 Людський капітал – домінуючий чинник соціально-економічного розвитку в сучасному світі

Людський розвиток

“Концепція людського розвитку”

“Економічне зростання, зайнятість і людський розвиток”

9. Мотивація економічної активності населення

10. Доходи населення і рівень життя в системі управління трудовим потенціалом

11. Суспільна організація праці в управлінні трудовим потенціалом

12. Соціальна політика та соціальний захист в системі управління трудовим потенціалом суспільства

13. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід в системі управління трудовим потенціалом

“Інтеграція України в світовий ринок праці”

14. Трудовий потенціал підприємства: в системі управління трудовим потенціалом суспільства

“Резерви трудго потенціалу підприємства: в системі управління трудовим потенціалом суспільства”

15. Ефективність використання трудового потенціалу

САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1. Предмет , метод і завдання дисципліни “Управління трудовими ресурсами ”

1. Побудувати структурно-логічну схему дисципліни.

2. Розробити схему зв’язку дисципліни “Управління трудовими ресурсами” з суміжними дисциплінами.

3. Написати “Як я бачу місце дисципліни “Управління трудовими ресурсами ” у своїй фаховій підготовки”.

Тема 2. Населення як природна основа формування трудових ресурсів

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. На основі статистичного матеріалу проаналізувати демографічну ситуацію в Україні.

3. Підготувати доповідь “Демографічна ситуація як індикатор ефективності розвитку держави”.

4. Написати реферати:

¨ Населення України і його основні демографічні характеристики.

¨ Демографічна криза в Україні: проблеми, складові, напрями протидії.

¨ Демографічні перспективи України.

5. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

6. Самостійне опрацювання питань: “Джерела даних про населення”. “Державний реєстр населення”.

Тема 3. Регулювання демографічних та міграційних процесів

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Підготувати доповідь: “Міграція як невід’ємний компонент соціального розвитку держави”.

3. Підготувати реферати:

¨ Міграційні процеси в Україні: характеристика, тенденції розвитку.

¨ Моделювання і прогнозування міграційних процесів.

4. Вирішення та оформлення задач, схем, діаграм.

5. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

6. Самостійне опрацювання питань: “Очікувана тривалість життя при народженні та її тенденції”. “Шлюбно-сімейні процеси в Україні та їх характеристика”.

Тема 4. Трудові ресурси суспільства

1. Робота з основною і додатковою літературою по темі з метою глибокого засвоєння теоретичного матеріалу.

2. Розробка порівняльних таблиць для категорій “трудовий потенціал суспільства”, “трудові ресурси”, “людські ресурси”, “робоча сила”.

3. Виконати завдання по темі “Динаміка використання трудових ресурсів в Україні за останні 5 років”.

4. Виконати тести по темі.

5. Підготуватись до дискусії стосовно:

¨ вплив трудової активності і трудової мобільності на формування та розвиток трудових ресурсів,

¨ характеристика трудових ресурсів України,

¨ роль різних соціально-демографічних груп населення у формуванні та розвитку трудових ресурсів,

¨ оцінка використання трудових ресурсів суспільства.

Тема 5. Система управління трудовими ресурсами суспільства

1. Робота з основною і додатковою літературою по темі з метою глибокого засвоєння лекційного матеріалу.

2. Побудувати логічно-структурну схему системи управління трудовими ресурсами суспільства.

3. Підготувати доповідь “Система управління трудовими ресурсами в Україні”.

4. Ознайомитися з Державною програмою зайнятості населення на 2003 – 2005р.р.

5. Визначити чому окремі елементи системи управління здійснюють опосередкований, безпосередній, комбінований вплив на стан трудових ресурсів. Розв’язати тести з правових методів управління трудовими ресурсами.

6. Розв’язати конкретні завдання економічного та адміністративного спрямування щодо управління трудовими ресурсами суспільства.

Тема 6. Забезпечення системи управління трудовими ресурсами

1. Робота з основною і додатковою літературою з метою глибокого засвоєння лекційного матеріалу.

2. Підготувати доповідь щодо джерел фінансування активних заходів на ринку праці.

3. Підготувати доповідь щодо ролі науки і наукового забезпечення системи управління трудовими ресурсами.

4. Підготуватись до дискусії з приводу:

¨ матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи управління трудовими ресурсами,

¨ основні законодавчі акти, які безпосередньо забезпечують функціонування системи управління трудовими ресурсами.

Тема 7.Формування загально-освітнього та кваліфікаційного рівня трудових ресурсів

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Підготовка доповіді “Формування ринкових відносин та конкурентоспроможність робочої сили”.

3. Вирішення та оформлення задач, схем, діаграм.

4. Підготувати реферати:

¨ Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації як фактори підвищення конкурентоспроможності робочої сили.

¨ Сутність, завдання та основні напрями професійної орієнтації.

¨ Прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу.

5. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

6. Самостійне опрацювання питань: “Організація підготовки і підвищення кваліфікацію робітничих професій”.

Тема 8. Людський капітал – домінуючий чинник соціально-економічного розвитку в сучасному світі

Тематика практичних занять і тренінгів:

Практичне заняття №1. Аналіз приватних витрат на одержання вищої освіти, очікуваних майбутніх зисків від інвестицій в одержання вищої освіти та визначення ефективності одержання вищої освіти в Україні.

Розрахунок Індексу людського розвитку, його складових - індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості, індексу доходу, а також Індексу людського розвитку з урахуванням гендерного фактора і показника розширення можливостей жінок для України.

Практичне заняття №2. Круглий стіл "Пріоритетні напрями гендерного розвитку у трудовій сфері в Україні".

1. Самостійно опрацювати питання:

¨ Роль держави у інвестуванні людського капіталу.

¨ Соціальні аспекти інвестування освіти.

2. Проаналізувати витрати на одержання Вами вищої освіти. Проаналізувати очікувані майбутні зиски від інвестицій в одержання вищої освіти. Порівняти витрати та очікувані майбутні зиски від одержання Вами вищої освіти з урахуванням фактору часу.

Тема 9. Людський розвиток

1. Самостійно опрацювати питання:

¨ Проблеми людського розвитку в економічних концепціях.

¨ Здоров’я і тривалість життя в контексті людського розвитку.

¨ Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку.

¨ Сталий людський розвиток як мета соціально-економічної політики.

2. Розрахувати індекс людського розвитку і всі його складові для однієї з областей України у 2010 році за відомими вихідними даними.

3. Підготуватися до участі в дискусії на тему “Пріоритетні напрями гендерного розвитку у трудовій сфері в Україні” за одним із таких питань:

¨ Еволюція гендерних ролей і можливості людського розвитку.

¨ Зміни в економічному і соціальному становищі жінок в ХХI столітті.

¨ Відмінності в здоров’ї та тривалості життя чоловіків і жінок.

¨ Середня очікувана тривалість життя чоловіків і жінок.

¨ Репродуктивне здоров’я населення і динаміка народжуваності в Україні.

¨ Соціальні причини низької народжуваності, хвороб та смертності.

¨ Гендерна справедливість щодо одержання освіти.

¨ Динаміка показників освіченості чоловіків і жінок.

¨ Охоплення хлопців і дівчат відповідного віку початковою, середньою і вищою освітою.

¨ Гендерні стеоретипи у виборі професії і роду діяльності.

¨ Різні можливості чоловіків і жінок щодо підвищення кваліфікації та навчання на підприємствах.

¨ Різниця у рівнях доходів чоловіків і жінок як результат різних соціальних можливостей.

¨ Соціальні причини відмінностей у рівнях доходів залежно від статі.

¨ Економічна і соціальна залежність членів родини.

¨ Нерівномірних розподіл домашньої роботи в сім’ї.

¨ Проблеми зменшення і належної оцінки загального трудового навантаження громадян.

¨ Вимірювання людського розвитку з урахуванням гендерних відмінностей.

¨ Динаміка значень показників Індексу людського розвитку з урахуванням гендерного фактора та Показника розширення можливостей жінок (показника співвідношення можливостей за статтю) в Україні.

Тема 10. Мотивація економічної активності населення

1. Огляд наукової літератури з проблеми мотивації економічної активності населення.

2. Підготувати реферати:

¨ Реформування системи мотивації економічної активності населення.

¨ Нематеріальна мотивація та її значення в системі регулювання соціальної поведінки.

¨ Вдосконалення мотиваційного механізму управління трудовою поведінкою працівників.

3. Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

Тема 11. Доходи населення і рівень життя в системі управління трудовими ресурсами

Робота з основною і додатковою літературою по темі з метою глибокого засвоєння лекційного матеріалу.

1. Написати реферати:

¨ Соціальні трансферти як елемент формування рівня життя і доходів населення.

¨ Напрямки державної політики в області доходів населення.

¨ Сутність і необхідність держаного регулювання заробітної плати.

2. Вирішення та оформлення задач, тестів.

3. Побудова структурної схеми доходів працівників підприємства (конкретного підприємства).

4. Описати метод розрахунку прожиткового мінімуму.

5. Охарактеризувати поняття “прожитковий мінімум”, “межа малозабезпеченості”, “мінімальний споживчий бюджет”.

Тема 12. Суспільна організація праці в управлінні трудовими ресурсами

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу.

2. Дати характеристику понять: “Посадова інструкція”, “Посадові обов’язки”, “Опис робочого місця ”.

3. Охарактеризувати процес організації праці на конкретному підприємстві.

4. Розкрити методику атестації робочих місць.

5. Підготувати доповідь на тему: “Система оцінки трудового і кадрового потенціалу за допомогою атестації”.

Тема. 13. Соціальна політика та соціальний захист в системі управління трудовими ресурсами суспільства

1. Опрацювання лекційного і додаткового матеріалу поданій темі

2. Дати характеристику понять: "соціальні потреби" і "соціальні відносини", "соціальне управління" і "соціальна політика", “соціальне забезпечення” і “соціальний захист”.

3. Підготувати реферати:

¨ Етапи генезису соціальної держави.

¨ Роль держави та її інститутів у розробці і реалізації соціальної політики.

¨ Основні принципи реорганізації системи соціального забезпечення в Україні.

¨ Суть і характеристика національних систем соціального захисту населення.

¨ Проблеми фінансування соціального захисту в Україні.

4. Розробити схему проведення соціальної політики на конкретному підприємстві.

5. Розв’язання і оформлення задач і тестів.

6. Підготувати доповідь на тему “Відмінності соціального страхування від інших форм соціального захисту населення”.

7. Підготувати матеріал для публікації.

Тема 14. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід в системі управління трудовими ресурсами

1. Опрацювати літературу з метою поглиблення лекційного матеріалу.

2. Ознайомитися з Конвенціями МОП:

3. №88 “Про організацію служби зайнятості”.

4. №102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення”.

5. №142 “Про професійну орієнтацію”.

6. №168 “Про сприяння зайнятості і захист від безробіття”.

7. Підготуватись до дискусії на семінарі – презентації “Інтеграція України в світовий ринок праці”.

8. Переклад іноземних текстів з проблеми.

9. Підготовка доповіді “актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду”.

10. Підготувати реферати:

Ø Управління трудовим потенціалом: досвід індустріально-розвинутих країн.

Ø Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили у зарубіжних країнах.

Ø Описати модель розробки єдиних підходів до спрямування освітніх стандартів.

Підготовка рефератних матеріалів з публікацій.

Тема 15. Трудовий потенціал підприємства: в системі управління трудових ресурсів суспільства

1. Опрацювання лекційного і додаткового матеріалу поданій темі

2. Дати характеристику поняття:”трудовий потенціал підприємства”.

3. Навести види трудового потенціалу підприємства.

4. Описати структуру трудового потенціалу підприємства та одиниці його виміру.

5. Охарактеризувати методологію оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства.

6. Побудувати модель оцінки трудового потенціалу персоналу підприємства(на основі даних викладача)..

Тема 16. Ефективність використання трудових ресурсів

1. Опрацювання лекційного матеріалу.

2. Дати оцінку ефективності управління формуванням і використанням трудового і кадрового потенціалу конкретного підприємства.

3. Підготувати реферати:

¨ Колективно-договірне регулювання використання трудового потенціалу.

¨ Досвід зарубіжних фірм щодо соціального розвитку трудового потенціалу.

4. Охарактеризувати концепцію ефективності праці.

5. Розробити напрямки мотивації працівників щодо конкретного підприємства

6. Розв’язання і оформлення задач, ситуацій і тестів.
266554824.html
267554824.html
268554824.html
269554824.html
270554824.html
    PR.RU™