ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні студентами значення норм права, які регулюють різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх відмінності від інших норм права; у розумінні зростаючої ролі права соціального забезпечення в соціальній державі, яке гарантує права всіх громадян на забезпечення у старості та у разі непрацездатності; у безпосередньому зв’язку норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.

Метою цього курсу є досягнення всебічного, глибокого розуміння студентами природи і сутності відносин із соціального забезпечення, засвоєння ними знань, основних принципів та норм права соціального забезпечення, змісту основних законодавчих актів і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Навчальний курс включає поняття про предмет і систему права соціального забезпечення, принципи, суб’єкти правовідносин із соціального забезпечення, види і порядок соціального забезпечення тощо.

У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормами права соціального забезпечення, засвоїти суть правових категорій, зміст інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, навчитися розуміти конкретний зміст норм права соціального забезпечення, тлумачити їх та правильно застосовувати до вирішення конкретних питань, опанувати навички практичної роботи, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі права соціального забезпечення.

Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми подається список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час проведення занять рекомендується використовувати також матеріали практики.

У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки права соціального забезпечення; засвоєння норм чинного законодавства; одержання навиків застосування у практичній діяльності одержаних знань і норм права соціального забезпечення. На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії права соціального забезпечення з відповідних питань, змісту норм законодавства, відпрацьовуються практичні навички у вирішенні конкретних завдань. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі написання самостійних аудиторних та домашніх робіт, підготовки та захисту рефератів.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірку теоретичних знань студентів та вміння застосовувати їх при вирішенні конкретних ситуацій, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У результаті вивчення права соціального забезпечення студенти повинні: знати основні проблеми науки права соціального забезпечення; функції соціального захисту та форми його здійснення; джерела права соціального забезпечення та його структуру; поняття та значення правовідносин із соціального забезпечення, їх місце в механізмі правового регулювання та передумови виникнення; правовий статус суб’єктів, їх права та обов’язки; діючі норми права соціального забезпечення, зміст правових інститутів, сутність правових категорій; порядок реалізації права на соціальне забезпечення; вільно орієнтуватися в системі права соціального забезпечення України; ознайомитися з практикою застосування відповідних законів, перспективами та основними напрямами розвитку законодавства із соціального забезпечення; вміти правильно тлумачити та застосовувати норми права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки права соціального забезпечення для вирішення професійних завдань; здійснювати оцінку юридичних фактів для призначення відповідних видів забезпечення; складати документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.Характеристика дисципліни

Дисципліна Право соціального забезпечення
Семестр
Курс
Тип дисципліни Цикл дисциплін вибору вищого навчального закладу
Кількість кредитів: 2,25
- змістових модулів;
- залікових модулів
Форма та методи навчання Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота
Загальна кількість годин
Форми та засоби контролю знань Модульний контроль, підсумковий контроль – іспит Технологія їх проведення- бальна рейтингова шкала-100 бал. (макс.)

Бальна шкала рейтингової оцінки

Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення За національною системою За системою ДонДУУ
A Відмінно – відмінне виконання роботи або відповідь без помилок (відмінно) 90 – 100
B Дуже добре (з незначними помилками) (до 5%) (добре) 82 – 89
C Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10 %) 75 - 81
Д Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%) (задовільно) 69 – 74
E Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (40% ) 60 – 68
FX Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки (незадовільно) 35 – 59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки 1 - 34

Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля

Оцінка знань здійснюється за бальною системою, а також за рейтинговою системою (сумуються всі оцінки, окрім "незадовільно", що виставлялися протягом вивчення дисципліни, або її розділів за усну відповідь, письмові роботи (контрольні роботи, реферати, схеми та ін.), виступи-доповіді, систематичність та повноту ведення робочих зошитів, індивідуальне відпрацювання тем). Рейтингова форма дає можливість визначити рівень та якість систематичності засвоєння матеріалу.

Оцінка знань студентів за усну відповідь, виконання індивідуальних завдань при поточному контролі та семінарських заняттях, підсумковому контролі на заліку чи екзаменах повина відповідати наступним вимогам:

Оцінка "відмінно" - коли студент глибоко та твердо засвоїв весь програмний матеріал, повністю системно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, пов'язує теорію з практикою; може відповісти на будь-яке запитання при зміні його форми; показує знання монографічного матеріалу; правильно обґрунтовує, аргументує власні висновки; виявляє уміння самостійно узагальнювати та викладати матеріал, не допускаючи помилок.

Оцінка "добре" - коли студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих помилок у відповіді на питання, правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками по узагальненню та систематизації матеріалу що вивчається.

Оцінка "задовільно" - коли студент засвоїв тільки основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді, недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладанні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні та систематизації матеріалу що вивчається.

Оцінка ''незадовільно" - коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, має значні труднощі при узагальненні вивчаємого матеріалу.
37554824.html
375554824.html
376554824.html
377554824.html
378554824.html
    PR.RU™