А. постійний прийом атропіну

В. курс метаболічної терапії

*С. імплантація ЕКС

D. постійне вживання ізадріну

E. постійне вживання бета-блокаторів

5. Хворий Ц., 75 р. скаржиться на ядуху, сухий кашель, частіше з ранку, ниючий біль у правому підреберьї. В анамнезі хронічний бронхіт протягом 25 років. На ЕКГ-правограма, гіпертрофія правого шлуночку. Який найбільш імовірний діагноз у хворого:

А. псевдоцироз Піквіка

*В. хронічне легеневе серце

С. рак легенів

D. ексудативний плеврит

E. ішемічна хвороба серця

Ілюстративний матеріал:

● набір клінічних, імунологічних та біохімічних аналізів

● набір рентгенограм

● набір ЕКГ

● дані ЕхоКГ

● дані ангіографічних досліджень.

Методика виконання практичної роботи:

Робота: група студентів поділяється на дві підгрупи, які працюють біля ліжка хворих: збирають анамнез хвороби, опитують пацієнтів по органах і системах, здійснюють об`активне обстеження в присутності викладача. У навчальній кімнаті проводять обговорення результатів огляду хворих, ознайомлюються з даними лабораторного та інструментального обстеження хворих та планують алгоритм подальшого лікування.

Завдання:

1. Згрупувати симптоми в синдроми.

2. Виділити провідний синдром, за яким провести диференційну діагностику.

3. Сформулювати основний клінічний діагноз та його ускладнення.

4. Скласти план лікування хворого.

Вихідний рівень знань:

Студент повинен знати:

1. Клінічні прояви різних варіантів патологій внутрішніх органів у літніх людей.

2. Особливості діагностики внутрішніх хвороб у осіб похилого та старечого віку.

3. Особливості медикаментозного лікування в геронтологічнй практиці.

4. Основні ускладнення хвороб внутрішніх органів та супутню патологію у літніх людей.

5. Питання що до подальшої реабілітації хворихї похилого та старечого віку.

Студент повинен вміти:

1. Сформулювати основний клінічний діагноз та його ускладнення.

2. Провести диференційну діагностику з найбільш поширеними хворобами геронтологічного профілю.

3. Скласти план лікування геронтологічного хворого.

4. Скласти алгоритм що до діагностики та лікування супутньої патології у хворих похилого та старечого віку.

Джерела інформації:Ї

Основні:

Додаткові:

1. Краснова О.В. Социально-психологические аспекты старения /Клиническая геронтология.- 1999.- №2.- С. 43-48.

2. Ворбьёв П.А. Геронтофармакология /Клиническая геронтология.- 2000.- №11.- С. 9-18.

3. Гериатрия в лекциях /Под ред. П.А.Воробьёва.- М.: Ньюдиамед, 2002.- 440 с.

Тема: Хронічний гепатит

(5 годин)

Місце:

Навчальна кімната, відділення гастроентерології.

Мета

Знати:

Вміти:Професійна орієнтація студентів

Актуальність проблеми хронічного гепатиту обумовлена поширеністю цього захворювання: на нього страждає 4-6% всього населення планети. За даними ВООЗ* у світі нараховано понад 2 млрд людей, які мають ознаки поточного або завершеного інфікування вірусом гепатиту В, в тому числі близько 400 млн хронічних носіїв вірусу. Та понад 170млн хворих на хронічний гепатит С. вірус гепатиту С становить до 90% усіх посттранфузійних гепатитів і найчастіше (у 50-70% випадків) переходить у хронічну форму. Суперінфекція дельта-вірусом зумовлює перехід в хронічну активну форму принаймі у 80% випадків.

* за джерелами інформації 2008р.

Базовий рівень знань та вмінь

Дисципліна Знати Уміти
1. Анатомія Анатомічна будова печінки
2. Гістологія Функціональна активність гепатоциту
3. Біохімія Основи обміну білків, ліпідів, жовчних кислот на рівні печінки
4. Патофізіологія Етіологія і патогенез порушень функцій печінки
5. Пропедевтика внутрішніх хвороб Семіотику порушень функцій печінки

Програма самопідготовки студентів до теми

Вивчити:

Намалювати:

Вміти:

Звернути увагу на використання сучасних методів інструментального обстеження для визначення ознак портальної гіпертензії.

План проведення практичного заняття

Елементи практичних занять Час (хвилин)
Перевірка присутніх
Вхідний контроль та його аналіз
Розподіл хворих для ку рації (або клінічних карт-задач)
Огляд хворих або вивчення учбової історії хвороби
Обговорення одержаних даних, формулювання попереднього діагнозу, вивчення методів додаткового обстеження хворого, трактування їх результатів, формулювання заключного діагнозу і плану лікування
Вправи з клінічної рецептури, розв’язування клінічних ситуаційних завдань
Вихідний контроль знань та його оцінка
Підсумки та підсумкова оцінка знань та умінь студентів та завдання до самостійної підготовки до наступного заняття

Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті

1. Етіологія, патогенез, класифікація хронічних гепатитів (ХГ).

2. Клінічні прояви та додаткові методи обстеження при ХГ.

3. Класифікація хронічних гепатитів.

4. Сучасні принципи лікування .

Методика проведення практичного заняття

Після перевірки присутніх викладач проводить письмовий вхідний контроль базових знань (додається набір з 15 тестів згідно з кількістю студентів).

Викладач проводе розподіл студентів для ку рації хворих та визначає їх задачі.

Завдання Вказівки студентам викладача Примітка викладача для студентів
1. Провести ку рацію хворого з діагнозом хронічний гепатит У ході обстеження виявити: 1. Скарги хворого 2. Анамнез захворювання 3. Ознаки хронічного гепатиту 4. Діагностичні критерії ХГ 5. Збільшення розмірів печінки та селезінки 6. Написати план обстеження хворого 7. Написати план лікування хворого Звернути особливу увагу на диференційну діагностику між різними клінічними варіантами хронічних гепатитів

Викладач працює згідно з планом організації заняття. Наприкінці заняття проводиться вихідний контроль засвоєння знань та практичних навичок кожним студентом. Набір матеріалів для вихідного контролю додається (ситуаційні та клінічні задачі, тести та ін.).
115554824.html
116554824.html
117554824.html
118554824.html
119554824.html
    PR.RU™