А) Прочитайте документ, відредагуйте, запишіть правильно

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Від 13.04.2001

12.04.01 під час мого чергування було пошкоджено центральну систему вентиляційного блоку, який забезпечує контроль за роботою витяжних каналів хімічної лабораторії. Аварія сталася з причини порушення працівниками правил техніки безпеки хімічного цеху.

Вважаю за потрібне вжити більш суворих заходів щодо перевірки та поліпшення знань працівників по техніки безпеки.

Інженер з техніки безпеки

Святенко В.О.

б) Визначте, який це документ за:

· найменуванням,

· призначенням,

· походженням,

· місцем виникнення,

· формою.

В) Назвіть реквізити цього документа.

А) Прочитайте документ, відредагуйте, запишіть правильно.

ОГОЛОШЕННЯ.

Запрошуємо дітей та підлітків усієї України віком від 8 до 18 років узяти участь у конкурсі.

Довільна за тематикою ідея повинна об’єднувати у собі гуманне ставлення до людського життя.

Розміри й обсяг робіт не регламентується.

Термін подачі творів - до 1 січня.

б) Визначте, який це документ за:

· найменуванням,

· призначенням,

· походженням,

· місцем виникненням,

· формою.

В) Назвіть реквізити цього документа.

Назвіть реквізити, які відсутні в тексті довідки або неправильно оформлені.

Херсонський державний університет

ДОВІДКА

02.02.2012 №

м. Херсон

Кондратенку Юрію Леонтійовичу в тому, що він є студентом 2-го курсу юридичного факультету Херсонського державного університету. Видано для подання до міського військкомату.

Ректор університету (підпис) Самійленко А.І.

Секретар (підпис) Малєєва С.С.

Порівняйте документи рапорт і заяву. Що спільного? У чому різниця?

Ректорові_________ національного

університету (повна назва закладу)

генерал-лейтенанту міліції

Назарову Є.М.

РАПОРТ

Прошу надати короткострокову відпустку з15:00 23.09. до 20:00 24.09.2011 у зв’язку з прийняттям Присяги.

Відпустку буду проводити за адресою: вул.. Салютна, 12, кв. 21, м. Київ, тел.. 212-00-12.

З правилами поведінки за межами університету ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватись.

Курсант 101-ї навчальної групи

Науково-навчального інституту

підготовки кадрів кримінальної міліції

рядовий міліції О.А. Ільченко

Дата (підпис)

В оформленні яких реквізитів звіту є помилки?

Звіт

про виробничу (педагогічну) практику (період)

студента Дмитренка І.С.

Текст звіту ( вказуються завдання, що їх було поставлено;

опис та аналіз виконаної роботи; висновки (пропозиції, зауваження, перспективи).

Підпис

Дата Печатка (якщо звіт виходить за межі

установи).

15. Повідомлення про захід підписує:

А. Голова колегіального органу або керівник установи.

Б. Особа, відповідальна за інформування про захід.

В. Секретар керівника установи або колегіального органу.

16. Коротке повідомлення для преси про певну важливу подію – це…:А. Оголошення В. Прес-реліз

Б. Повідомлення про захід Г. Службова записка.

17. За походженням довідки можуть бути:

А. Внутрішні Б. Службові В. Зовнішні Г. Особисті.

18. У якому відмінку стоїть прізвище доповідача в протоколі після слова «СЛУХАЛИ»?

А. Родовий відмінок Б. Називний відмінок В. Знахідний відмінок.

19. Розташуйте реквізити довідки відповідно до встановленого формуляра:

А. Призначення довідки (куди подається).

Б. Дата видачі й номер довідки.

В. Назва організації, що видає довідку.

Г. Текст довідки.

Д. Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається довідка

Е.Підписи службових осіб, печатка, без якої довідка не має юридичної сили

Практичне заняття №8

Залікова контрольна робота

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення документа.

2. Які ви знаєте способи викладення матеріалу в документі?

3. Які реквізити використовуєте в кутовому штампі навчального закладу чи підприємства?

4. Які основні правила оформлення документів?

5. На які види поділяються документи за найменуванням?

6. На які види поділяються документи за терміном зберігання?

7. Укажіть основні способи завірення документів.

8. Які основні вимоги до оформлення приміток?

9. Як треба номерувати текст, який поділяється на пункти?

10. Які основні правила оформлення бібліографії?

11. У чому полягає лексична особливість документів?

12. Основні риси синтаксису документа.

13. Які основні реквізити заяви?

14. Який характер та реквізити має довідка?

15. Які реквізити заяви складної та простої?

16. Перерахуйте правила, яких треба дотримуватись, готуючи текст документа.

17. Назвіть реквізити розписки.

18. Дайте визначення доручення.

Практичні завдання:

Які іменники допоможуть визначити вид документів?

· екомендаційна …

· Службовий …

· Пояснювальна …

· Статистична …

· Позовна …

· Доповідна …

· Законодавчий …

· Трудова …

· Поштова …

· Офіційне …

Утворіть стандартні конструкції, добираючи до поданих дієслів іменники, що справа, у відповідній відмінковій формі.

· Нести нагода

· Мати допомога

· Брати на меті

· Порушувати чинність

· Надати участь

· Набувати відповідальність

· Ставити комісія

· Створити питання, запитання

3.

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1

Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.

1. Загальна характеристика функціональних стилів.

2. Їх класифікація (науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, епістолярний, розмовний стиль).

3. Стиль інтернет-спілкування.

4. Мова професійного спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна компетенції.

5. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.

Література

1. Гриценко Т.Б. Українськамова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т. Б. Гриценко – Вінниця: Нова книга, 2005. – 480 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/98980/

1. Мацюк З. Українськамовапрофесійногоспілкування: Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

2. Мацько Л.І. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. :Вищашк., 2003. – 311 с. – Режим доступу: http://thelaw.at.ua/load/inshi_pidruchniki/oratorske_mistectvo/macko_ritorika_2003/58-1-0-275

3. Мацько Л. І. Стилістикаукраїнськоїмови: Підруч. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с. – Режим доступу: http://freelib.in.ua/load/78-1-0-615

4. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М.І.Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 239 с.

5. Семеног О. М. Культура науковоїукраїнськоїмови./ О. М. Семеног. – К. :Академія, 2010. – 216 с. – Режим доступу: http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html

6. Шевчук С. В. Українськеділовемовлення: Навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. :Вищашк., 2000. – 271 с.

7. Шевчук С. В. Практикум українськоїмови: Модульний курс: Навч. посіб. / С. В. Шевчук., Т. М. Лобода – К. : Вищашк., 2006. – 326 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/479292/

8. Шевчук С. В. Українськамова за професійнимспрямуванням. / С. В. Шевчук., І. В. Клименко. – К. :Алерта, 2011. – 696 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_za_profesiynim_spryamuvannyam_-_shevchuk_sv

Практична частина

Прочитайте уривок тексту. Визначте стиль, підстиль, обґрунтуйте свою думку. Схарактеризуйте стилістичні засоби.

Текст № 1

Друге, що лякало його і непокоїло, – це вступні екзамени. Хоч він всеньке літо сидів над книжками, писав диктанти, розв’язував задачі, читав літературу, конспектував, робив виписки, складав хронологічні таблиці по історії, студіював артиклі, креслив схеми розщеплення органічних речовин, – він все ж таки ловив себе на тому, що такий-от розділ знає гірше, ніж інший. Він насідав на той розділ, вчив його до туману в голові і тільки-но

покінчував із ним, як натрапляв на просте слово «галогени», і це слово кидало його в жар, бо він не знав, що воно означає. Улас гарячкове рився в підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна, і раптом сам пригадував, що це таке. Не розуміючи того, що це втома і що ця втома ослабила пам’ять, він нарікав на себе, обзивав себе тупицею, нездарою, приходив до такого висновку, що з такими знаннями, як у нього, нічого й потикатися в університет. Тоді він закидав книжки, брав у руки вила і обіцяв сам собі, що краще будекрутити бикам хвости, чим поїде на велелюдне позорисько, тобто поступати в університет. Але проходила година, дві, і він знову сідав за книжки, бо молодий гарячий мозок прагнув знань, і це прагнення стало його другою натурою, проти якої він уже нічого не міг зробити. (Гр. Тютюнник «Вир»).

Текст № 2

Бельгієць Ян Гооссенартс став найстарішим жителем Європи – йому виповнилося 110 років, повідомили 31 жовтня місцеві ЗМІ. Довгожитель мешкає в будинку для літніх людей у місті Ессен у Фландрії. На честь свого 110-річного ювілею Гооссенартс посадив дерево в саду притулку для літніх людей. На церемонії були присутні Голова уряду Фландрії Кріс Пеетерс і бургомістр Ессена. Як стверджують в адміністрації будинку престарілих, ювіляр, про сім’ю якого не повідомляється, відзначається життєрадісним характером і любить дотепи. За даними геронтологів, у світі сьогодні налічується близько 80 осіб віком 110 років і старше. Лише четверо з них – чоловіки: американець, японець, житель Барбадосу і згаданий 110-річний бельгієць. Нагадаємо, що 16 серпня уряд М’янми повідомив, що найстаріша людина планети – 118-річна жінка на ім’я М’яЧжі – живе в монастирі неподалік від міста Мандалай у М’янмі. 7 жовтня в Кенії помер дев’яносторічний багатоженець АнсентусАкуку, у якого було близько 100 дружин і понад 150 дітей. (Інтернет-ресурс; спосіб доступу: http://novynar.com.ua/world/139790).

Текст № 3

Глава 14. Майно суб’єктів господарювання.

Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 1. Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного управління. Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України (Частина перша статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2424-IV від 04.02.2005). 2. Майно суб’єктів господарювання може бути закріплено на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна. 3. (Частину третю статті 133 виключено на підставі Закону № 2424-IV від 04.02.2005). 4. Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб’єктів господарювання. (Господарський кодекс України).

Текст № 4

Йому сниться широчезна площа – не то пасовисько, не то колюча стерня. Свіжої зелені, цвітів, дерев ані сліду. Довкола сіро, буро, непривітно, безлюдно. Він іде й іде якоюсь безконечною стежкою, перескакує через якісь рівчаки, спотикається на якісь груди, стрягне в якихось мокравинах і йде,йде бог зна куди і за чим. Він утомлений, знесилений, пригноблений сею величезною пустинею, але проте, не перестаючи, йде, йде, йдечимраз далі. Глухо. Ні голосу пташини, ні шуму вітру, ні цвіркотусверщика, навіть стук його кроків проковтує глуха пустиня. В безшелесній тиші він суне наперед як дух, тільки втома і невимовна вагота пригадує йому, що він чоловік з тіла і кості. Та ось поперек його дороги простягається чорна стрічка, закривлена по обох краях обрію, мов велике, плазом покладене S. Ся стрічка грубшає в міру того, як він наближається до неї, з одного краю набирає сріблястого блиску, мигоче і грається проти сонця, робиться в однім місці ширшою, в другім вужчою. Рівночасно до Євгенієвого слуху долітає якийсь глухий шум, його лице обдає якийсь вогкий холодний подих. Він пізнає: се велика ріка перерізала йому дорогу. Здалека він видить тільки її супротилежний беріг – стрімкий, високий, мов викроєний у чорній скалі; тільки де-де внизу просвічує до сонця водяне плесо. (І. Франко «Перехресні стежки»).

Текст № 5

Повне внутрішнє відбиття світла, та його хвильоводне розповсюдження в тонких світловодах супроводжується наявністю електромагнітного поля, що виходить за площину віддзеркалення, але не створює світлового променя. Таке електромагнітне поле має назву затухаючого. Його основною особливістю є експоненційнезатухання в бік оточуючого середовища з довжиною затухання менше ніж половина довжини хвилі (для видимого світла – долі мікрометрів). Це останнім часом привертає увагу дослідників з точки зору отримання фізичної інформації про поляризовність вказаного шару, яка аддитивно складається з поляризовності власне однорідного зовнішнього середовища та тонкого молекулярного шару, що формується зазвичай на межах розподілу. Саме чутливість затухаючої хвилі до молекулярних адсорбованих шарів привертає останнім часом увагу з точки зору створення нових неруйнівних фізичних методик для аналізу низки фізичних, хімічних та біологічних ефектів на поверхні оптичних сенсорів та аналітичних пристроїв. Указаний ефект уже використовується в деяких хімічних та біологічних сенсорах, які знайшли широке застосування в таких галузях людської діяльності як фармакологія, медицина, виробництво продуктів харчування, контроль навколишнього середовища і сільське господарство. Тут в основному він використовується для визначення концентрації хімічних і біологічних речовин у різних середовищах. Створення нового покоління аналітичних засобів у вигляді оптоелектронних біосенсорів становить вельми перспективний напрям сучасного приладобудування. (Самойлов А.В. Автореферат дисертації «Використання біметалевих шарів і планарних діелектричних структурв оптоелектронних сенсорах»).
196554824.html
197554824.html
198554824.html
199554824.html
200554824.html
    PR.RU™