А/ простий збіг поведінки розглянутих змінних

б/ дві дані змінні є два наслідки однієї загальної причини (третьої змінної), при цьому дані наслідкипроявляються з різними запізнюваннями.

і ін.

Проте, не дивлячись на лише умову необхідностіприведеної ознаки **) вона є цілком коструктивноюдля отримання можливого наближення про механізм взаємозв'язків в системі.

Дійсно, якщо метою моделювання системи є, наприклад прогноз, то ні причина а/, ні причина б/,не є перешкодою для включення в розгляд даного в загалі-то фіктивному зв'язку, якщо він послужить поліпшенню точностіпрогнозу поведінки системи. Тут цілком доцільний принцип – „не важливо якого кольору кішка, аби ловила мишей”.

Для забезпечення максимально об'єктивногохарактеру отримуваних моделей із запізнюваннями доцільно використовувати метод групового обліку аргументів МГУА,оскільки саме методи самоорганізації дозволяють одночасно визначити і коефіцієнти і форму нелінійного зв'язку між змінними і будують моделі оптимальної складності .

Далі треба зробити істотне зауваження.

Запропонована ознака **) дасть очікуваний результат при порівнянні кращих моделейвигляду . Але перебір всіхможливих структур при всіхможливих значеннях параметрів алгоритму є поки непосильним завданням Тому введемо спрощене правило визначення вибору порівнюваних моделей для застосування ознаки **):

Для деяких, доцільно вибраних параметрів алгоритму, деякого, доцільновибраного рівня складності (одного і того ж номераряду селекції, або ж моделей оптимального рівня складності), порівнюємо оцінки точності отриманої пари моделей. Точніша модель указує в даній парі змінних найбільш вірогідне з двох, напрям зв'язку, тобто указує, як встановити напрям між ними – або .

Поняття доцільностівизначиться у кожному окремому випадку об'єкту залежно від розмірності завдання, рівня шумів і ін.

На практиці для значного числа складних об'єктів розглянута ознака буде не тільки необхідним але і достатнім для розгляду цілком достовірного наближення об'єкту отриманою моделлю.

Спрощений порядок встановлення напряму СЧНЗ

Структура ЧНЗсистеми змінних може бути описана і зображена у вигляді матриці та графа.

Результат розгляду взаємозв'язків у всіх можливих парах може бути представлений у вигляді матриці на мал.


де

Легко визначається і структура графу, який відповідає структурі матриці даної системи.

Приклад

Розглянемо спрощений випадок - граф без петель (не розглядаємо вплив змінних самих на себе). Нехай маємо систему з п'ятьма змінними , і дослідження по вище описаному алгоритму дали в якості результатів - напрямки зв'язків між змінним, і ми сформували матрицю ЧНЗ -5 * 5 - на рис.

отсюда получим следующую структуру графа- рис 3:


Одержавши матрицю та відповідний граф ми вирішили по суті всі три задання що містяться у графі 3 нашої таблици моделювання.4. Список екзогенних змінних системи:

Розглянемо для деякої змінної всі (n-1) пар моделей виду (9) (10) . Якщо після завершення порівняльних процедур маємо всі отримані співвідношення типу або те , що в деяких парах зв'язок відсутній, тоді змінна є екзогенна для даної системи. Переглянувши за запропонованим алгоритмом всі отримаємо множину екзогенних для даного об'єкта змінних

= . Тоді для розглянутого об'єкту , необхідно моделювати всі компоненти початкового вектора за винятком отриманого списку компонент . Такі змінні є внутрішніми ( ендогенними ) для системи - .

5. Визначення множини змінних на вході алгоритму моделюваня

Одержавши граф ЧНЗ системи ми тим самим офільтрували для кожної ендогенної змінної всі не направлені на неї процеси і отже одержали множини змінних що шукали.

6. Після вирішення третьой задачі – можливо держати кінцевий вигляд структури об’єкту – промоделювати за МГВА змінні у вершинах графу:

від ; від , ; від , , ; від , , , .

Після чого лишні (що направді існують через треті змінні) зв’язки відпадуть. – Задача визначення системі моделей прогнозу -вирішена

Протеми у тих вище наведених міркуваннях дещо не врахували
219554824.html
220554824.html
221554824.html
222554824.html
223554824.html
    PR.RU™