ІІ. Права та обов'язки сторін

Банк має право:

2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатись своїми коштами та проводити операції відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

2.2. У разі оформлення Клієнтом розрахункового документа з порушенням чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

2.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки до 14-00 попереднього робочого дня.

2.4. Здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з рахунку Клієнта у випадках, установлених законами України.

2.5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

Клієнт має право:

2.6. Самостійно розпоряджатися коштами на рахунку в межах залишків на початок операційного дня з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.7. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Банк бере на себе зобов'язання:

2.8. Своєчасно та точно виконувати положення розрахункових документів Клієнта за умови відповідності їх чинному законодавству України та нормативно-правовим актам НБУ.

2.9. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.10. Приймати розрахункові документи, оформлені Клієнтом протягом операційного часу з 9-00 до 13-00 годин. Положення розрахункових документів Клієнта, що надійшли до Банку після операційного часу, Банк виконує наступного робочого дня.

2.11. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

2.12. За вимогою Клієнта видавати йому виписку по рахунку.

2.13. Дотримуватися суворої конфіденційності щодо інформації, що надійшла від Клієнта та операцій за його рахунком і складає банківську таємницю. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку надавати лише у випадках, передбачених законами України.

2.14. Забезпечувати збереження ввірених Банку коштів Клієнта.

2.15. При виявленні підроблених розрахункових документів відмовити у здійсненні розрахункової операції.

2.16.Проводити нарахування відсотків за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта в національній валюті в розмірах, передбачених у Додатку №1, і зараховувати їх на рахунок Клієнта в передостанній робочий день поточного місяця.

Клієнт бере на себе зобов'язання:

2.17. Виконувати вимоги законів України, постанов КМУ, указів Президента, нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.2.18. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків в національній та іноземній валюті, їх форм, стандартів документів і документообігу, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

2.19. При укладенні цього Договору подати до Банку заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення загального ліміту каси (з урахуванням відокремлених структурних підрозділів Клієнта), строків та порядку здавання готівкової виручки або копію заявки-розрахунку з відміткою іншої установи банку про встановлений загальний ліміт каси Клієнта. У разі зміни ліміту Клієнт подає до банку заявку-розрахунок, яка є підставою для перегляду діючого ліміту у разі обгрунтованості її даних (Додаток №3).

2.20.Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше ніж за 55 днів до початку кварталу, що планується.

2.21.Не пізніше від наступного робочого дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

2.22. Повідомляти Банк про зарахування на його рахунок коштів, що йому не належать, і у 3-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати до Банку платіжне доручення на перерахування коштів їх власнику.

2.23. У випадку реорганізації, ліквідації Клієнта, внесення доповнень або змін в установчі документи, а також при зміні місцезнаходження та інших реквізитів Клієнт зобов'язаний повідомити Банк про такі зміни протягом трьох днів після набуття такими змінами чинності та подати до Банку:

- нову копію свідоцтва про реєстрацію з внесеними змінами, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;

- копію змін до установчих документів, засвідчену органом, що зареєстрував зміни або нотаріально.

2.24. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги згідно з діючими тарифами (Додаток №1, Додаток №2).

2.25.Клієнт зобов'язується скласти у письмовій формі підтвердження про залишки на особових рахунках станом на 01 січня. Якщо підтвердження про залишки на особових рахунках клієнтів не отримані банком протягом місяця, то ці залишки вважаються підтвердженими.

III. Тарифи на банківські послуги та порядок розрахунків

3.1. Послуги Клієнту надаються на платній основі згідно з діючими тарифами Банку на розрахунково-касове обслуговування (Додаток №1, Додаток №2).

3.2. Оплата за розрахункове-касове обслуговування здійснюється у день проведення операції (надання послуг з розрахунково-касового обслуговування), шляхом списання з рахунку Клієнта нарахованої Банком суми у відповідності до діючих тарифів, на що Клієнт з моменту підписання цього Договору дає згоду та доручає Банку самостійно списувати з його рахунку суму оплати за розрахункове обслуговування на підставі доручення Клієнта про договірне списання, що складається у формі розпорядження Клієнта на списання коштів з його рахунку (Додаток №4).

3.3. Сторони погоджуються, що при зміні умов розрахунково-касового обслуговування або вимог НБУ, Банку по оформленню та проведенню розрахунково-касових операцій Банк має право переглянути тарифи на розрахунково-касові послуги. Про зміну тарифів Банк повідомляє Клієнта, оформляє та підписує з Клієнтом додаткову угоду до Даного Договору.

IV. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. Якщо з вини Банку кошти Клієнта зараховані на рахунок неналежного одержувача, то Банк зобов'язаний одразу після виявлення своєї помилки перерахувати ці кошти на рахунок одержувача, якому вони призначалися, але внаслідок помилки Банку не були зараховані.

4.3. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 3-х днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на той момент, від неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

4.4. У разі відмови протягом одного місяця з моменту помилково зарахованих коштів подати Банку розпорядження на перерахування цих коштів Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі помилково зарахованих коштів.

4.5.За несвоєчасну оплату послуг Банку з розрахунково-касового обслуговування або неможливість проведення Банком списання з рахунку Клієнта суми оплати за розрахунково-касове обслуговування в зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунку Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на той момент, від суми фактичної заборгованості за кожний день прострочення.

4.6. Сторони цього Договору несуть відповідальність за розголошення банківської та комерційної таємниць згідно з діючим законодавством України.

V. "Форс-мажор"

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше (далі — "форс-мажор"), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше, ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.
327554824.html
328554824.html
329554824.html
330554824.html
331554824.html
    PR.RU™