І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт, самостійних завдань

і курсового проектування з дисципліни

“РЕКОНСТРУКЦІЯ І РЕСТАВРАЦІЯ

САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ”

для слухачів магістратури –

За спеціальністю 8.09010303 – cадово-паркове господарство

Київ – 2011

УДК 712.2

Викладено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійних завдань і курсового проектування із дисципліни “Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів”, вимоги до оформлення, структуру та послідовність виконання лабораторних робіт і курсового проекту, нормативні матеріали та зразки робіт.

Рекомендовано вченою радою факультету садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури НУБіП України (протокол від 27 жовтня 2011 року № 1)

Укладачі: проф. Н. О. Олексійченко,

доц. О. М.Багацька,

ас. Н.В. Гатальська

Рецензенти: д.б.н., проф. Кузнецов С.І.,

к.б.н., доц. Демченко О.О.

Навчальне видання

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт, самостійних завдань

і курсового проектування з дисципліни

“РЕКОНСТРУКЦІЯ І РЕСТАВРАЦІЯ

САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІв”

для слухачів магістратури

(2-е видання, перероблене і доповнене)

За спеціальністю 8.09010303 – садово-паркове господарство

Для отримання методичних рекомендацій та за додатковою інформацією звертатись на кафедру ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва НУБіП України, тел. (044) 527-82-96.

ЗМІСТ

ВСТУП
Тематика, завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота 1.Передпроектне вивчення території (створення ситуаційного плану та складання паспорту об’єкту)
Лабораторна робота 2. Обстеження ландшафтного об’єкту, інвентаризація рослинності за декоративними угрупованнями, складання відомостей
Лабораторна робота 3. Складання схеми комплексного аналізу
Лабораторна робота 4. Складання директивного плану відновлення садово-паркового об’єкту
Лабораторна робота 5. Реставрація малих архітектурних форм, водойми, дорожньо-стежкової мережі
Лабораторна робота 6. Відновлення партеру та алей
Лабораторна робота 7. Реконструкція боскетів, живоплотів
Лабораторна робота 8. Реконструкція рослинних угруповань (масивів, гаїв) пейзажних парків
Методичні вказівки до курсового проектування
Методичні вказівки до виконання самостійного завдання
Література
Додатки:
ДОДАТОК А. Паспорт об’єкту
ДОДАТОК Б. Асортиментна відомість рослинних угруповань за окремими елементами
ДОДАТОК В. Специфікація асортименту дерев та кущів
ДОДАТОК Г. Схема комплексної оцінки
ДОДАТОК Д. Приблизний директивний план відновлення старовинного ландшафтного об’єкту або парк
ДОДАТОК Ж. Віддалі між деревами в рядових посадках залежно від їх екологічних властивостей
ДОДАТОК З. Схема історико-архітектурної оцінки
ДОДАТОК К. Схема культурно-історичної оцінки
ДОДАТОК Л. Схема композиційно-просторової оцінки
ДОДАТОК М. Схема композиційно-ландшафтної оцінки
ДОДАТОК Н. Схема комплексної оцінки об’єкта
Глосарій

ВСТУПДисципліна “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” займає провідне місце в циклі ландшафтних дисциплін, є органічним продовженням курсу “Ландшафтна архітектура” і виділена в окрему, тому що більшість існуючих ландшафтних об’єктів, як старовинних, так і сучасних, потребують постійної підтримки, професійного нагляду та специфічного підходу до їх відновлення.

Формування професійного підходу до виконання робіт з реконструкції, консервації, адаптації, охорони існуючих об’єктів ландшафтної архітектури та пам’яток садово-паркового мистецтва займає важливе місце у підготовці спеціалістів садово-паркового господарства. Ландшафтна архітектура є мистецтвом дуже своєрідним, тому що має справу з живим будівельним матеріалом – рослинністю, яка постійно розвивається, змінюється, старіє, тому потребує належного професійного нагляду і підтримки. якщо вони відсутні, то композиції втрачають характер витворів мистецтва і перетворюються просто в зелені насадження. Ця обстава стала однією з основних причин, із-за яких до нас дійшла відносно невелика кількість парків-пам'ятків садово-паркового мистецтва. На наш час ті сади і парки, що збереглися, вимагають найбільш дбайливого відношення при їх використанні, відновленні та адаптації в сучасних умовах.

У процесі вивчення дисципліни “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” студенти повинні оволодіти теоретичними положеннями і здобути практичні навики щодо застосування методів відновлення на реальних садово-паркових об’єктах різного функціонального призначення з подальшим використанням знань у повсякденній роботі.

Контроль знань та умінь з дисципліни проводиться у формі виконання лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи, курсового проекту і складання заліку, на який виносяться теоретичні та практичні питання відповідно до робочої програми курсу.

Методичні рекомендації розроблені на основі програми курсу “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” і завдання їх полягає в тому, щоб допомогти студентам при виконанні лабораторних робіт і написанні курсового проекту.
480554824.html
481554824.html
482554824.html
483554824.html
484554824.html
    PR.RU™