ІІ. Трактування результатів мікроскопування

Завдання Вказівки до завдання
1. Розгляньте під імерсійною системою готові мікропрепарати
2. Зверніть увагу на: ● форму мікроорганізмів ● їх розміщення ● забарвлення Користуйтесь знаннями морфології мікроорганізмів
3. Визначіть вид мікроорганізмів

Завдання для самоконтрлю знань

1. Мікроскопію мазків проводять з метою вивчення:

А. Фізіології мікроорганізмів

В. Морфології мікроорганізмів

С. Біохімічних властвостей збудника

D. Антигенної структури мікробів

Е. Токсиноутворення

2. Імерсійну систему мікроскопування застосовують для:

А. Збільшення зображення об’єкта

В. Визначення методу фарбування

С. Вивчення біологічних властивостей збудника

D. Раціональної антибіотикотерапії

Е. Клінічної діагностики інфекційних хвороб

Задачі

1. Під час мікроскопії препарату, виготовленого з культури бактерій, був використаний об’єктив х40. Визначити вид мікроорганізму не вдалось.

Яка помилка була допущена?

2. Під час мікроскопії осаду спинномозкової рідини пацієнта з підозрою на менінгіт виявили грам позитивні кулясті бактерії, розміщені у вигляді грона винограду.

Наявність яких бактерій можна підозрювати у патологічному матеріалі?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для позааудиторної самостійної роботи студентів (псрс) №4

Тема:Аналіз антибіотикограми

Актуальність теми

Величезним досягненням ХХ століття, яке суттєво вплинуло на розробку

методів етіотропної терапії інфекційних захворювань, було відкриття і впровадження у медичну практику антибіотиків.

Використання антибіотиків захистило життя мільйонів людей. Завдяки їм знизилась кількість післяопераційних ускладнень, захворюваність і смертність від гнійних інфекцій, підвищилась ефективність лікування багатьох хвороб, збільшився середній вік людини. Разом з тим, антибіотикотерапія і антибіотикопрофілактика може призвести до негативних наслідків - виникнення побічних ефектів в організмі людини, формування резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, можливості спалахів внутрішньолікарняної інфекції.

Оцінка чутливості мікробів до антибіотиків є найголовнішим лабораторним показником , який дозволяє прогнозувати ефективність антибактеріальної терапії, а також використовувати як маркер для виявлення джерел інфікування та шляхів розповсюдження полірезистентних штамів при діагностиці внутрішньолікарняної інфекції.

Таким чином, знання основних принципів антибіотикотерапії та уміння визначити чутливість мікроорганізмів до антибіотиків ,оцінити результати антибіотикограми необхідні молодшому медичному спеціалісту для його професійної діяльності та запобігання можливих побічних явищ.

Навчальні цілі:

Знати: ♦ Антибіотики, їх природу та механізм діїВміти: ♦ Визначити чутливість мікроорганізмів до антибіотиків диско-дифузійним

методом

♦ Оцінити результати антибіотикограми

Матеріали доаудиторної самостійної підготовки студентів

Міждисциплінарна інтеграція

№з/п Назва дисципліни Знати Вміти
1. Основи екології та профілактичної медицини Чинники довкілля, які впливають на мікроорганізми
2. Основи латинської мови з медичною термінологією Терміноелементи Словотворення Грецькі еквіваленти Орієнтуватися в структурі термінів і визначати граматичні форми слів, які їх утворюють Аналізувати і утворювати із заданим значенням різні словотворчі структури Вміти свідомо користуватись науковою латинсько-грецькою термінологією
3. Біологія (предмет загальної школи) Ферменти Хімічний склад клітини Характеризувати роль ферментів
4. Медична біологія Генетика та мінливість Біотехнології Розпізнавати й характеризувати форми мінливості
5. Медична хімія (фізична та колоїдна) Особливості дії ферментів Характеризувати роль ферментів
6. Фармакологія та медична рецептура Антибіотики: принципи їх застосування, профілактику ускладнень Дотримуватись принципів застосування антибіотиків з метою запобігання формування резистентності мікроорганізмів
7. Дисципліни циклу практичної та професійної підготовки Антибіотикотерапія та принципи її застосування при різних патологічних станах Дотримуватись принципів застосування антибіотиків, визначати їх можливу побічну дію, проводити раціональну антибіотикотерапію

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Завдання Вказівки до завдання Самостійні записи
1. Отримайте інформацію про: 1.1. Поняття:антагонізм, антибіотики 1.2. Класифікацію антибіотиків 1.3. Джерела одержання антибіотиків
2. Опрацюйте: 3.1. Техніку визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків диско-дифузійним методом 3.2. Критерії оцінювання результатів антибіотикограми

Внаслідок мінливості мікроорганізмів під впливом чинників навколишнього середовища, особливо антибіотиків. спостерігається формування резистентних штамів, що призводить до труднощів у лікуванні пацієнтів та можливості спалахів внутрішньолікарняної інфекції. Тому у практичній медицині, з метою раціонального призначення етіотропної терапії керуючись правилами призначення лікарських препаратів, необхідно визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків.Оцінка чутливості мікробів до антибіотиків та вивчення їх фармакокінетики в організмі хворого є основними лабораторними показниками, які при співставленні дозволяють прогнозувати ефективність антибактеріальної терапії. Крім того, результати визначення антибіотикочутливості використовують як маркер , що дозволяє виявляти та контролювати зміни антибіотикограми збудників у динаміці, використовувати детермінанти резистентності, які найчастіше зустрічаються, як маркери при діагностиці внутрішньолікарняних інфекцій, для виявлення джерел інфікування та шляхів розповсюдження полі резистентних штамів.

Алгоритм виконання практичного навичка

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків

Методом паперових дисків

1. Візьміть чисту культуру мікроорганізмів

2. Приготуйте інокулюм - 5-10 однорідних колоній суспензуйте у 2мл рідкого живильного середовища або фізіологічного розчину

3. Здійсніть посів «газоном» у чашку Петрі з живильним середовищем - 1мл бактерійної суспензії з допомогою піпетки внесіть у чашку і рівномірно розподіліть по поверхні середовища при похитуванні чашки. Надлишок суспензії видаліть піпеткою у дезінфектант

4. Чашки з посівом підсушіть протягом 20-30хв. біля пальника на віддалі 10-15см

5. Стерильним пінцетом накладіть на агар паперові диски, просочені розчином антибіотиків Слідкуйте, щоб диски розміщувались на однаковій відстані один

від одного, від центра чашки та її країв!

6. Витримайте посіви в термостаті 16-18годин.

7. Виміряйте діаметр зони затримки росту мікроорганізмів.

Результати слід читати таким чином:

▪ наявність росту навкруг диску свідчить про нечутливість даного мікроорганізму до антибіотика;

▪ зона затримки росту діаметром 15мм є показником малої чутливості мікроорганізму до антибіотиків;

▪ при діаметрі зони 15-22мм мікроорганізм має середню чутливість;

▪ зона більше 25мм вказує на високу чутливість мікроорганізму

Результат звіряють та оцінюють за таблицею «Граничні значення зон затримки росту і значення МПК антибіотиків для інтерпретації антибіотиків»

Завдання для самоконтролю:

Питання

1. Антибіотики, їх природа, механізм дії

2. Вплив антибіотиків на мінливість мікроорганізмів

3. Причини формування антибіотикорезистентних штамів

4. Методика визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків диско-дифузійним методом

5. Оцінювання результатів антибіотикограми

Задачі

1. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, при дослідженні харкотиння виділено збудник, що має кулясту форму, Грам (+), розміщений у ланцюжок. На МПА-колонії дрібні, плоскі, мутнуваті, сірого кольору. Після курсу цефалозину видимого покращення не настало.

Який збудник міг бути причиною захворювання?

Чому антибіотикотерапія не дала бажаного ефекту?

2. Пацієнту з діагнозом: пневмонія призначений курс ампіциліну. Однак через 5 днів стан пацієнта не покращився. Температура – 38,4°С, кашель, при аускультації- вологі хрипи в ділянці нижньої долі правої легені.

Чому лікування виявилось не ефективним?

Що необхідно зробити?

Тестові завдання

1. Для лікування багатьох інфекційних захворювань використовують антибіотики, які отримані із біологічної сировини: плісневих грибів, актиноміцетів, бактерій.

Який вид симбіозу лежить в основі їх використання?

А. Мутуалізм

В. Коменсалізм

С. Антагонізм

D. Паразитизм

Е. Нейтралізм

2. З якою метою у лабораторії інфекційної лікарні проведене дослідження чистої культури стафілокока на чутливість до антибіотиків методом дифузії в агар із застосуванням стандартних дисків.

А. Профілактики алергічних реакцій

В. Раціональної антибіотикотерапії

С. Специфічної терапії

D. Усунення побічних ефектів

Е. Запобігання дисбактеріозу

3. Мікроби–антагоністи виділяють:

А. Хімічні речовини

В. Антибіотики

С. Вітаміни

D. Гормони

Е. Вуглеводи

4. До появи штамів, резистентних до антибіотиків, призводить:

А. Використання препаратів різного механізму дії протягом тривалого часу

В. Лікування людей і тварин різними препаратами

С. Недотримання правил використання препарату

D. Застосування еубіотиків

Е. Призначення протигрибкових засобів

5. Якщо ріст мікроорганізмів спостерігається біля диска, просоченого антибіотиком, це свідчить про:

А. Високу чутливість мікроба до антибіотика

В. Середню чутливість мікроба до антибіотика

С. Збудник не чутливий до препарату

D. Незначну чутливість мікроба до антибіотика

Е. Трактувати результат неможливо

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для позааудиторної самостійної роботи студентів (псрс) №5
340554824.html
341554824.html
342554824.html
343554824.html
344554824.html
    PR.RU™