Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусi пасля далучэння да Расii  

Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусi пасля далучэння да Расii

Пасля 1-га падзелу Рэчы Паспалiтай губернi ў 1772 г.:

Полацкая, 11 уездаў (вылучана з Пскоўскай)
Магiлёўская – 12 уездаў
Беларуская
Мiнская
Лiтоўская
Полацкая
Магiлёўская
Мiнская
Слонимская
Вiленская
Вiцебская
Мiнская
Магiлёўская
Гродненская
Вiленская


у 1776 г.:


Пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалiтай у 1793 г. утвораны губернi:


Пасля 3-га падзелу Рэчы Паспалiтай у 1795 г. утвораны губернi:


у 1801 г.:

9.2. Мясцовыя органы ўлады на Беларусi ў пачатку XIX ст.

У павеце (уездзе)

Сялянская рэформа 1861 г. на Беларусi

Асноўныя нарматыўныя акты

Судовая рэформа 1864 г. на Беларусi

Расiйскiя нарматыўныя акты аб судовай рэформе: ад 20 лiстапада 1864 г.: «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» ад 9 кастрычнiка 1865 г.: «Положение о введении в действие судебных уставов»
Новыя прагрэсiўныя прынцыпы судовага ладу i судаводства па судовай рэформе 1864 г.
Судовыя органы на Беларусi па судовай рэформе

Земская рэформа 1864 г. на беларусi

Палажэнне аб губернскiх i ўездных земскiх установах ад 1 студзеня 1864 г. На Беларусi ўведзена ў 1903 г. з некаторымi зменамi i скарачэннямi, канчаткова ў 1911 г.
заведванне мясцовымi дабрачыннымi ўстановамi
садзейнiчала развiццю аграрнай культуры i iнш.
утрыманне пабудоў, шляхоў зносiн са сродкаў органаў самакiравання
валоданне пэўнай маёмасцю i грашовымi зборамi мясцовага значэння


Гарадская рэформа 1870 г.9.7. палiтычныя плынi ў перыяд нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863-1864 г.

«Белыя» – кансерватыўна-лiбе­ральная плынь. Спадзявалiся шляхам палiтычных камбiнацый дамагчыся ад царскага ўрада уступак у справе аднаўлення Рэчы Паспалiтай. Выступалi супраць узброенага паўстання.
«Чырвоныя» – дэмакратычная плынь. Выступалi за ўзброеную барацьбу супраць самаўладдзя, нацыянальнае вызваленне i дэмакратычныя пераўтварэннi.
Цэнтральны нацыянальны камiтэт (Варшава, 1862 г. ) Потым часовы нацыянальны урад Рэчы Паспа­лiтай.
Камiтэт руху (Вiльня, 1861) – Лiтоўскi правiнцыяльны камiтэт (1862 г.) Потым – часовы правiнцыяльны урад Лiтвы i Беларусi.
Рэарганiзацыя Часовага правiнцыяльнага ўрада Лiтвы i Беларусi ў Аддзел кiраўнiцтва правiнцыямi Лiтвы (1863 г.).


9.8. Кiраўнiцтва паўстаннем

10. Устанаўленне Савецкай улады
на Беларусi

10.1. Абласны выканаўчы камiтэт Заходняй вобласцi i фронта (Аблвыкамзах)

11. Узнаўленне Беларускай дзяржаўнасці
ў пачатку ХХ ст.

11.1. АСНОўныя дакументы аб узнаўленнI дзяржаўнасцI

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР)
Устаўная грамата 21 лютага 1918

Устаўная грамата 9 сакавіка 1918

Устаўная гратата 25 сакавіка 1918 г.

Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі (БССР)


Маніфест Часовага рабоча – сялянскага

ўраду 1 студзеня 1919 г.

Канстытуцыя ССРБ 1919 г.

Утварэнне Літоўска – Беларускай ССР


Дэкларацыя 1 з’езда Саветаў

3 лютага 1919 г.

Аб’яднанне Цэнтральных Выканаўчых

Камітэтаў Літоўскай ССР і Беларускай

ССР 27 лютага 1919 г.

Узнаўленне Беларускай ССР (ССРБ)


Дэкларацыя 31 ліпеня 1920 г.

Дапаўненнi да Канстытуцыi
БССР 1919 г. (прынятыя II з’ездам
Саветаў БССР ў снежнi 1920 г.)


Утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі

Утварэнне Беларускай ССР

Абвяшчэнне БССР

Маніфест Часовага рабоча – сялянскага ураду ад 1 студзеня 1919 г.
Першая Канстытуцыя БССР (прынятая 3 лютага 1919 г. 1 з’ездам Саветаў БССР)
Дэкларацыя аб ўзнаўленні БССР ад 31 ліпеня 1920 г.


Узнаўленне БССР

11.4. першы Усебеларускі З’езд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

Лютага 1919 г. (г. Мiнск)

1. Вышэйшая ўлада ў ССРБ належыць з’езду Саветаў, а ў перапынках памiж з’ездамi – Цэнтральнаму Выканаўчаму Камiтэту (ЦВК ССРБ). 2. Абраны ЦВК ССРБ у складзе 45 членаў. 3. Абраны Малы i Вялiкi прэзiдыум ЦВК (апошнi – на правах урада). 4. Прынята 3 лютага першая Канстытуцыя ССРБ. 5. Зацверджаны герб i сцяг ССРБ. 6. Вызначана тэрыторыя ССРБ у складзе Мiнскай i Гародзенскай губерняў (усходнiя раёны Беларусi засталiся ў РСФР). 7. Прынята рашэнне аб аб’яднаннi Беларускай ССР i Лiтоўскай ССР у адзiную дзяржаву.


Рашэнні з’езда


Першыя савецкiя з’езды на беларусi і іх пастановы

11.6. Канстытуцыйнае заканадаўства Беларускай ССР

ў першыя гады Савецкай ўлады

Канстытуцыя ССРБ 1919 г.

Прэамбула – Дэкларацыя правоў працоўнага і эксплуатуемага народа Беларусі аб Савецкай уладзе, дыктатуры пралетарыята
Дапаўненні да Канстытуцыі 1920 г.
49554824.html
50554824.html
51554824.html
52554824.html
53554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™