Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусi пасля далучэння да Расii

Пасля 1-га падзелу Рэчы Паспалiтай губернi ў 1772 г.:

Полацкая, 11 уездаў (вылучана з Пскоўскай)
Магiлёўская – 12 уездаў
Беларуская
Мiнская
Лiтоўская
Полацкая
Магiлёўская
Мiнская
Слонимская
Вiленская
Вiцебская
Мiнская
Магiлёўская
Гродненская
Вiленская


у 1776 г.:


Пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалiтай у 1793 г. утвораны губернi:


Пасля 3-га падзелу Рэчы Паспалiтай у 1795 г. утвораны губернi:


у 1801 г.:

9.2. Мясцовыя органы ўлады на Беларусi ў пачатку XIX ст.

У павеце (уездзе)

Сялянская рэформа 1861 г. на Беларусi

Асноўныя нарматыўныя акты

Судовая рэформа 1864 г. на Беларусi

Расiйскiя нарматыўныя акты аб судовай рэформе: ад 20 лiстапада 1864 г.: «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» ад 9 кастрычнiка 1865 г.: «Положение о введении в действие судебных уставов»
Новыя прагрэсiўныя прынцыпы судовага ладу i судаводства па судовай рэформе 1864 г.
Судовыя органы на Беларусi па судовай рэформе

Земская рэформа 1864 г. на беларусi

Палажэнне аб губернскiх i ўездных земскiх установах ад 1 студзеня 1864 г. На Беларусi ўведзена ў 1903 г. з некаторымi зменамi i скарачэннямi, канчаткова ў 1911 г.
заведванне мясцовымi дабрачыннымi ўстановамi
садзейнiчала развiццю аграрнай культуры i iнш.
утрыманне пабудоў, шляхоў зносiн са сродкаў органаў самакiравання
валоданне пэўнай маёмасцю i грашовымi зборамi мясцовага значэння


Гарадская рэформа 1870 г.9.7. палiтычныя плынi ў перыяд нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863-1864 г.

«Белыя» – кансерватыўна-лiбе­ральная плынь. Спадзявалiся шляхам палiтычных камбiнацый дамагчыся ад царскага ўрада уступак у справе аднаўлення Рэчы Паспалiтай. Выступалi супраць узброенага паўстання.
«Чырвоныя» – дэмакратычная плынь. Выступалi за ўзброеную барацьбу супраць самаўладдзя, нацыянальнае вызваленне i дэмакратычныя пераўтварэннi.
Цэнтральны нацыянальны камiтэт (Варшава, 1862 г. ) Потым часовы нацыянальны урад Рэчы Паспа­лiтай.
Камiтэт руху (Вiльня, 1861) – Лiтоўскi правiнцыяльны камiтэт (1862 г.) Потым – часовы правiнцыяльны урад Лiтвы i Беларусi.
Рэарганiзацыя Часовага правiнцыяльнага ўрада Лiтвы i Беларусi ў Аддзел кiраўнiцтва правiнцыямi Лiтвы (1863 г.).


9.8. Кiраўнiцтва паўстаннем

10. Устанаўленне Савецкай улады
на Беларусi

10.1. Абласны выканаўчы камiтэт Заходняй вобласцi i фронта (Аблвыкамзах)

11. Узнаўленне Беларускай дзяржаўнасці
ў пачатку ХХ ст.

11.1. АСНОўныя дакументы аб узнаўленнI дзяржаўнасцI

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР)
Устаўная грамата 21 лютага 1918

Устаўная грамата 9 сакавіка 1918

Устаўная гратата 25 сакавіка 1918 г.

Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі (БССР)


Маніфест Часовага рабоча – сялянскага

ўраду 1 студзеня 1919 г.

Канстытуцыя ССРБ 1919 г.

Утварэнне Літоўска – Беларускай ССР


Дэкларацыя 1 з’езда Саветаў

3 лютага 1919 г.

Аб’яднанне Цэнтральных Выканаўчых

Камітэтаў Літоўскай ССР і Беларускай

ССР 27 лютага 1919 г.

Узнаўленне Беларускай ССР (ССРБ)


Дэкларацыя 31 ліпеня 1920 г.

Дапаўненнi да Канстытуцыi
БССР 1919 г. (прынятыя II з’ездам
Саветаў БССР ў снежнi 1920 г.)


Утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі

Утварэнне Беларускай ССР

Абвяшчэнне БССР

Маніфест Часовага рабоча – сялянскага ураду ад 1 студзеня 1919 г.
Першая Канстытуцыя БССР (прынятая 3 лютага 1919 г. 1 з’ездам Саветаў БССР)
Дэкларацыя аб ўзнаўленні БССР ад 31 ліпеня 1920 г.


Узнаўленне БССР

11.4. першы Усебеларускі З’езд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

Лютага 1919 г. (г. Мiнск)

1. Вышэйшая ўлада ў ССРБ належыць з’езду Саветаў, а ў перапынках памiж з’ездамi – Цэнтральнаму Выканаўчаму Камiтэту (ЦВК ССРБ). 2. Абраны ЦВК ССРБ у складзе 45 членаў. 3. Абраны Малы i Вялiкi прэзiдыум ЦВК (апошнi – на правах урада). 4. Прынята 3 лютага першая Канстытуцыя ССРБ. 5. Зацверджаны герб i сцяг ССРБ. 6. Вызначана тэрыторыя ССРБ у складзе Мiнскай i Гародзенскай губерняў (усходнiя раёны Беларусi засталiся ў РСФР). 7. Прынята рашэнне аб аб’яднаннi Беларускай ССР i Лiтоўскай ССР у адзiную дзяржаву.


Рашэнні з’езда


Першыя савецкiя з’езды на беларусi і іх пастановы

11.6. Канстытуцыйнае заканадаўства Беларускай ССР

ў першыя гады Савецкай ўлады

Канстытуцыя ССРБ 1919 г.

Прэамбула – Дэкларацыя правоў працоўнага і эксплуатуемага народа Беларусі аб Савецкай уладзе, дыктатуры пралетарыята
Дапаўненні да Канстытуцыі 1920 г.
49554824.html
50554824.html
51554824.html
52554824.html
53554824.html
    PR.RU™