І. Загальні вимоги до виконання курсового проекту

Зміст

Вступ......................................................................................................................4

І. Загальні вимоги до оформлення курсового проекту.....................................5

II. Вимоги до виконання окремих розділів........................................................6

III. Визначення індивідуального варіанту курсового проекту .......................21

IV. Вихідні дані розрахункової частини курсового проекту...........................22

Рекомендована література...................................................................................35

Додатки ................................................................................................................38

Вступ

Курсовий проект є завершальним етапом вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» і базується на знаннях, які були отримані студентами на лекціях та лабораторно-практичних заняттях.

Курсовий проект має своєю метою систематизацію, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань з птахівництва і їх застосування при вирішенні конкретних виробничих задач.

При виконанні курсового проекту студенти удосконалюють свої навички самостійно працювати із спеціальною літературою, проводити технологічні розрахунки, робити аналіз проблем і ситуацій, формулювати на цій основі відповідні пропозиції.

Курсовий проект складається з двох частин: (реферативної) та розрахункової. Тематики теоретичної частини: «Технологія виробництва харчових яєць» і «Технологія виробництва м’яса курчат-бройлерів» відповідають третьому модулю вивчення дисципліни, охоплюючи питання усіх модулів: продуктивність с.-г. птиці, селекційно-племінна робота у птахівництві, методи парування і штучного осіменіння с.-г. птиці, інкубація яєць, годівля с.-г. птиці, технологія виробництва та переробки продукції птахівництва. В першій частині роботи необхідно повно розкрити теоретичне положення теми. Друга частина виконується за індивідуальним завданням і включає технологічні розрахунки по виробництву харчових яєць і м’яса курчат-бройлерів.

Методика виконання розрахункової частини роботи вивчається студентами на лабораторних і практичних заняттях. Підготовка і безпосереднє виконання курсової роботи проводиться в позаурочний час самостійно.

При написанні курсового проекту слід додержуватись логічної послідовності викладення матеріалу і власних даних, висновків та пропозицій.

Курсовий проект є одним із постійних контрольних при підрахунку рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни.

Виконана робота здається на кафедру відповідно до графіку здачі робіт. Курсовий проект оцінюється в балах. Перевідна шкала балів в оцінки успішності:

«незадовільно» – 0...59, «задовільно» – 60...74, «добре» – 75...89, «відмінно» – 90...100.

І. Загальні вимоги до виконання курсового проекту

Курсовий проект виконується державною мовою і подається у формі рукопису. Загальний обсяг – 25...30 сторінок. Сторінки повинні мати поля: зліва – 30 мм, справа –10 мм, згори – 20 мм і знизу – 25 мм. Робота повинна включати титульний лист, зміст, вступ, огляд літератури, розрахункову частину, висновки та пропозиції, літературу. Титульний лист курсового проекту оформлюється згідно затвердженої форми (додаток А).У змісті послідовно перелічуються заголовки розділів, підрозділів та вказуються номери сторінок, на яких вони розміщені. Розділи курсового проекту нумеруються арабськими цифра­ми з крапкою на кінці. Підрозділи належить нумерувати арабсь­кими цифрами в межах кожного розділу, наприклад, 1.1. (перший підрозділ першого розділу). Нумерації підлягають розділи: «Огляд літератури» – 1, «Розрахункова частина» – 2.

Розділи і підрозділи повинні мати змістовні назви. В кінці заголовку крапку не ставлять. Підкреслювання, перенос слів в заголовках не допускається. Кожний розділ треба починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок курсової роботи починається з титульного листа, друга сторінка – зміст, третя – вступ і т.д. Номери сторінок проставляють у правому верхньому кутку листа, почи­наючи з четвертої.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Таблиці бажано розташовувати після першого згадування в тексті.

Кожна таблиця повинна змістовний заголовок.

Нумерація таблиць здійснюється за наскрізним типом (за винятком таблиць у додатках) в правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці, наприклад:

Таблиця 1

Динаміка живої маси курчат-бройлерів

У випадку перенесення таблиці на наступну сторінку початково пишуть у правому верхньому куті, над таблицею слова «Продовження табл.1».

II. Вимоги до виконання окремих розділів

Вступ(1...2 сторінки). У стислій формі дається оцінка зна­чення теми, обґрунтовується її актуальність.

1. Огляд літератури(10...15 сторінок). У відповідності до тематики роботи представити технологічну схему виробництва певної птахівничої продукції із коротким описанням кожної технологічної ланки. Дати характеристику сучасним породам, лініям і кросам птиці відповідного напрямку, позначити шляхи підвищення яйцевої продуктивності курей-несучок та поліпшення якості яєць, підвищення м’ясної продуктивності та поліпшення якості м’яса птиці та вказати на проблеми і перспективи технічного переоснащення птахівництва, описати ветеринарно-санітарні заходи, розглянути ресурсозберігаючі елементи в технології виробництва і переробки продукції птахівництва. Необхідно висвітити стан вивченості питання за літературними джерелами. Відзначити, які є невирішені проблеми, починаючи з найбільш важливих і закінчуючи спеціальними. Для цього, ознайомившись із літературними джерелами з питань обраної теми, необхідно викласти різні точки зору і підходи до вирішення того чи іншого питання, пропозиції окремих авторів, а також своє особисте ставлення до проблеми.

При посиланні в тексті на літературні джерела необхідно вказувати прізвище автора, а в квадратних дужках номер, під яким робота розташована в списку літератури. Наприклад: «І. І. Назаров [10] вважає...», при посиланні на декілька робіт різних авторів приводять тільки номери цих робіт, наприклад: «Ряд авторів [8, 9, 12] вважають...».

2. Розрахункова частина(5...6 сторінок)

Тема 1. Технологія виробництва харчових яєць

Відповідно до індивідуального завдання проводяться техно­логічні розрахунки по виробництву харчових яєць.

Завдання (вихідні данні):

1.Поголів’я промислового стада курей, гол._ _ _

2.Надходження з молодших груп щомісяця (крім квітня), гол.__ 3.Збереженість, вибракування та яйценоскість курей несучок і

ремонтних молодок по місяцям року (табл. 1)

Таблиця 1

Збереженість, вибракування та яйценоскість курей-несучок

Місяць Збереженість, % Вибракування, % Яйценоскість, шт.
кури-несучки молодки
Січень
...........
Грудень

4.Кількість добових курочок, які приймаються на вирощування

однієї 150-денної молодки, що переводиться в промислове

стадо, голів_ _ _

5. Відхід курчат у віці від 1 до 60 дн., %_ _ _

б.Кількість курочок, які в 60-ти денному віці повинні бути переведені у ремонтний молодняк для дорощування до 150-ти

денного віку, % _ _ _

Кількість курочок, переданих на забій у 60 дн., % _ _ _

7. Збереженість молодняку від 61 до 150-ти денного віку, % _ _ _

8. Кількість курочок, яких передають на забій у віці 150 дн, %_ _

Кількість курочок, яких передають у промислове стадо, % _ _

9. Жива маса птиці, кг: промислове стадо...., молодки (61...150 дн.)....., курчата (1...60 дн.)....., добовий молодняк – 36 г.

10. Витрати комбікорму: на 1000 шт. яєць.....ц, на вирощування

1 гол. молодняку.......кг, страховий фонд.......%

Планування виробництва яєць

Розрахунок проводять згідно таблиці 5.

1. Використовуючи дані табл.2., беремо середньомісячне поголів’я по місяцям і проставляємо його в графу 2. Поголів’я молодняку з помісячного обороту, показують в графі 3.

2. Середньорічну яйценосність дорослого поголів’я і молодок записують, користуючись вихідними даними.

3. Валове виробництво визначають шляхом множення середньомісячного поголів’я несучок за кожний місяць на яйценоскість однієї голови.

Таблиця 5

Помісячний план виробництва яєць

Місяць Середнє поголів’я курей несуч. прмис. стада, тис. гол Рем. молодняк, тис. гол. Яйценоскість, шт. Валове виробництво яєць, тис. шт.
пром. стадо молод-ки пром. стадо молод-ки всього
Січень ............ Грудень
Всього

Планування виробництва м’яса птиці

Вихідними даними для розрахунку валового виробництва м’яса птиці слугують помісячні обороти стада (табл. 2, 3). Із цих таблиць роблять поквартальну вибірку поголів’я, яке підлягає реалізації на м’ясо і записують у відповідні графи розрахункової таблиці 6. Отримане поголів’я множать на середню живу масу однієї голови птиці відповідної вікової групи і таким чином отримують валовий вихід м’яса.

Таблиця 6

Виробництво м’яса птиці в живій масі

Вікова група І квартал II квартал III квартал IV квартал Всього за рік
гол. маса, ц гол. маса, ц гол. маса, ц гол. маса, ц гол. маса, ц
Пром. стадо курей -несучок
Курчата до 60 днів
Молодняк 61...150 днів
Всього

Планування потреби в кормах

Потребу в кормах розраховують, виходячи із встановленої норми витрат комбікормів на виробництво 1000 шт. яєць, вирощування 1 голови молодняку, страхового фонду.

Додатки

Додаються спеціальні матеріали, які автор вважає доцільними для введення у роботу з метою більш повного її освітлення. Додаток повинен мати заголовок і загальну з текстом курсової роботи нумерацію сторінок; їх позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, Й, І, ї, О, Ч, Ь. Всі додатки повинні бути перелічені у змісті курсової роботи із наведенням їх позначень і заголовків.

Рекомендована література

1. Бесулін В. І. Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці : підруч. / В. І. Бесулін, В. І. Гужва, С. М. Куцак. – Біла церква, 2003. – 448 с.

2. Бессарабов Б. Т. Методы контроля и профилактика незаразных болезней птицы / Б. Т. Бессарабов, Л. М Обухов, И. Д. Шпильман. – М. : Россельхозиздат, 1981. – 53 с.

3. Боголюбский С. И. Селекция сельскохозяйственной птицы / С. И. Боголюбский. – М. : Агропромиздат, 1991. – 285 с.

4. Бондарев Э. И. Приусадебное хозяйство. Разведение домашней птицы / Э. И. Бондарев. – М. : ЭКСМО. – Пресс, 2001. – 256 с.

5. Бородай В.П. Технологія виробництва продукції птахівництва : підруч. / В. П. Бородай, М. І. Сахацький, А. І. Вертійчук. – Вінниця, 2006. – 354 с.

6. Гавриленко С. Н. Механизация технологических процессов при выращивании и содержании мясной птицы / С. Н. Гавриленко, Ю. Н. Сухарев, А. А. Кива. – М. : Агропромиздат, 1981. – 176 с.

7. Данилова А. К. Гигиена промышленного производства яиц / А. К. Данилова, М. С. Найденский, И. С. Шпиц. – М. : Россельхозиздат, 1987.– 279 с.

8. Ібатуллін І. І. Вирощування ремонтного молодняка сільськогосподарських. тварин / І. І. Ібатуллін, А. І. Сривов, Л. М. Цицюрський. – К. : Урожай, 1993. – 248 с.

9. Каравашенко В. Т. Кормление сельскохозяйственной птицы / В. Т. Каравашенко. – К.: Урожай, 1986. – 304 с.

10. Кива А. А. Машины и оборудование для птицеводства / А. А. Кива, Ю. Н. Сухарев, В. М. Лукьянов. – М. : Агропромиздат, 1987. – 240 с.

11. Киселёв Л. Ю. Породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы / Л. Ю. Киселёв, В. Н. Фатеев. – М. : Колос, 1983. – 160 с.

12. Ковацкий Н. С. Новое в промышленном утководстве / Н. С. Ковацкий. – М. : Агропроиздат, 1988. – 93 с.

13. Ковацкий Н.С. Разводите гусей / Н. С. Ковацкий, В. В. Мамаев. – М. : Агропромиздат, 1991. – 48 с.

14. Кормление птицы : справочник / В. Н. Агеев, И. А. Егоров, П. Н. Паньков. – М. : Агропромиздат, 1987. – 192 с.

15. Кочиш И. И. Селекция в птицеводстве / И. И. Кочиш. – М. : Колос, 1992. – 272 с.

16. Курбатов А. Д. Искусственное осеменение птицы / А. Д. Курбатов, Л. Е. Нарубина, В. В. Богомолов. – М. : Агопромиздат, 1987.– 127 с.

17. Лукьянова В. Д. Селекционно-генетическая работа в птицеводстве / В. Д. Лукьянова, Н. Ф. Косенко, В. П. Коваленко. – К. : Урожай, 1979. – 186 с.

18. Малофеев В. И. Технология безотходного производства в птицеводстве / В. И. Малофеев. – М. : Агропромиздат, 1986.– 176 с.

19. Митюшников В. М. Естественная резистентность сельскохозяйственной птицы / В. М. Митюшников. – М.: Россельхозиздат, 1985.– 160 с.

20. Мымрин И. А. Бройлерное птицеводство / И. А. Мымрин. – М. : Россельхозиздат, 1985. – 223 с.

21. Орлов М. В. Биологический контроль в инкубации / М. В. Орлов. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 223 с.

22. Пигарев М. В. Технология производства продуктов птицеводства и их переработка / М. В. Пигарев, Т. А. Столляр, В. Г. Шуликов. – М. : Агропромиздат, 1991. – 285 с.

23. Поляничкин А. А. Популяционная генетика в птицеводстве / А. А. Поляничкин. – М. : Колос, 1980. – 271с.

24. Сергеев В. А. Выращивание и содержание племенной и промышленной птицы / В. А .Сергеев, П. М. Слюсар. – М. : Агропромиздат, 1987. – 272 с.

25. Слюсар П. М. Производство бройлеров / П. М. Слюсар, В. А. Сергеев, А. П. Ященко. – К. : Урожай, 1987. – 128 с.

26. Сметнев С. И. Птицеводство / С. И. Сметнев. – М. : Колос, 1978. – 210 с.

27. Третьяков Н.П. Переработка продуктов птицеводства / Н. П. Третьяков, Б. Ф. Бессарабов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 287 с.

28. Третьяков Н. П. Инкубация с основами эмбриологии / Н. П. Третьяков, Б. Т. Бессарабов, Г. С. Крок. – М. : Агропромиздат, 1990. – 192 с.

29. Фисинин В. И. Промышленное птицеводство / В. И. Фисинин, Г. А. Тардатьян. – М. : Агропромиздат, 1991. – 479 с.

30. Царенко П. П. Повышение качества продукции птицеводства: пищевые и инкубационные яйца / П. П. Царенко. – Л : Агропромиздат, 1988. – 240 с.

Додаток А

МІНІСТЕРСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет технології виробництва і переробки

продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології

Кафедра птахівництва, якості та безпечності продукції

Виконавець________________

Група_____________________

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва»

на тему:________________________________________________

(варіант _____)

Керівник _________________

Миколаїв – 20_

Навчальне видання

Зміст

Вступ......................................................................................................................4

І. Загальні вимоги до оформлення курсового проекту.....................................5

II. Вимоги до виконання окремих розділів........................................................6

III. Визначення індивідуального варіанту курсового проекту .......................21

IV. Вихідні дані розрахункової частини курсового проекту...........................22

Рекомендована література...................................................................................35

Додатки ................................................................................................................38

Вступ

Курсовий проект є завершальним етапом вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» і базується на знаннях, які були отримані студентами на лекціях та лабораторно-практичних заняттях.

Курсовий проект має своєю метою систематизацію, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань з птахівництва і їх застосування при вирішенні конкретних виробничих задач.

При виконанні курсового проекту студенти удосконалюють свої навички самостійно працювати із спеціальною літературою, проводити технологічні розрахунки, робити аналіз проблем і ситуацій, формулювати на цій основі відповідні пропозиції.

Курсовий проект складається з двох частин: (реферативної) та розрахункової. Тематики теоретичної частини: «Технологія виробництва харчових яєць» і «Технологія виробництва м’яса курчат-бройлерів» відповідають третьому модулю вивчення дисципліни, охоплюючи питання усіх модулів: продуктивність с.-г. птиці, селекційно-племінна робота у птахівництві, методи парування і штучного осіменіння с.-г. птиці, інкубація яєць, годівля с.-г. птиці, технологія виробництва та переробки продукції птахівництва. В першій частині роботи необхідно повно розкрити теоретичне положення теми. Друга частина виконується за індивідуальним завданням і включає технологічні розрахунки по виробництву харчових яєць і м’яса курчат-бройлерів.

Методика виконання розрахункової частини роботи вивчається студентами на лабораторних і практичних заняттях. Підготовка і безпосереднє виконання курсової роботи проводиться в позаурочний час самостійно.

При написанні курсового проекту слід додержуватись логічної послідовності викладення матеріалу і власних даних, висновків та пропозицій.

Курсовий проект є одним із постійних контрольних при підрахунку рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни.

Виконана робота здається на кафедру відповідно до графіку здачі робіт. Курсовий проект оцінюється в балах. Перевідна шкала балів в оцінки успішності:

«незадовільно» – 0...59, «задовільно» – 60...74, «добре» – 75...89, «відмінно» – 90...100.

І. Загальні вимоги до виконання курсового проекту

Курсовий проект виконується державною мовою і подається у формі рукопису. Загальний обсяг – 25...30 сторінок. Сторінки повинні мати поля: зліва – 30 мм, справа –10 мм, згори – 20 мм і знизу – 25 мм. Робота повинна включати титульний лист, зміст, вступ, огляд літератури, розрахункову частину, висновки та пропозиції, літературу. Титульний лист курсового проекту оформлюється згідно затвердженої форми (додаток А).

У змісті послідовно перелічуються заголовки розділів, підрозділів та вказуються номери сторінок, на яких вони розміщені. Розділи курсового проекту нумеруються арабськими цифра­ми з крапкою на кінці. Підрозділи належить нумерувати арабсь­кими цифрами в межах кожного розділу, наприклад, 1.1. (перший підрозділ першого розділу). Нумерації підлягають розділи: «Огляд літератури» – 1, «Розрахункова частина» – 2.

Розділи і підрозділи повинні мати змістовні назви. В кінці заголовку крапку не ставлять. Підкреслювання, перенос слів в заголовках не допускається. Кожний розділ треба починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок курсової роботи починається з титульного листа, друга сторінка – зміст, третя – вступ і т.д. Номери сторінок проставляють у правому верхньому кутку листа, почи­наючи з четвертої.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Таблиці бажано розташовувати після першого згадування в тексті.

Кожна таблиця повинна змістовний заголовок.

Нумерація таблиць здійснюється за наскрізним типом (за винятком таблиць у додатках) в правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці, наприклад:

Таблиця 1

Динаміка живої маси курчат-бройлерів

У випадку перенесення таблиці на наступну сторінку початково пишуть у правому верхньому куті, над таблицею слова «Продовження табл.1».
99554824.html
index.html
100554824.html
101554824.html
102554824.html
    PR.RU™