ІІІ. Активність дій учнів на уроці.

1.Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність.

2.Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів.

IV. Мовленнєва поведінка вчителя.

1. Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.

2. Визначити ступінь володіння виразами класного вжитку.

3. Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів.

4. Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

5. Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V. Результативність уроку.

1. Підсумувати те, чого навчились учні на уроці.

2. Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3. Оцінити об’єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.

Схема поглибленого аналізу уроку

І. Цілеспрямованість уроку.

1.Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку.

2.Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі.

3. Встановити відповідність поставлених цілей типу уроку та його місцю в тематичному циклі уроків.

ІІ. Структура та зміст уроку.

1. Назвати етапи уроку.

2. Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.

3. Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

А. Початок уроку:

- визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал;

- відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів;

- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв’язок з цільовою установкою уроку;

- встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям;

- оцінити ефективність використаних прийомів поставленим цілям

- охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б. Основна частина уроку:

а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використання прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:

- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовності вправ етапам формування мовленнєвих навичок;- визначити співвідношення некомунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;

- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових сосбливостей учнів;

- встановити зв’язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки;

- назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів навчання;

-оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

- оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;

- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

- назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

- визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам;

- встановити зв’язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

В. Завершення уроку.

- оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість проведеним уроком і мотивуючий потенціал;

- оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал;

- визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

ІІІ. Результативність уроку.

1. Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.

2.Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.

IV. Рекомендації щодо удосконалення уроку.

Залежно від результатів уроків сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

- удосконалення організаційних форм уроку;

-раціональність використання допоміжних засобів навчання;

- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.

Курс

Лабораторна робота 1

Тема: Аналіз програм з іноземних мов та підручників англійської мови для середніх шкіл.

1. Програма з іноземних мов для середньої загальноосвітньої школи. 2-12 класи. –Київ, 2001.

1). Ознайомтеся зі структурою програми. Вивчіть пояснювальну записку (види компетенцій, суть комунікативного підходу, цілі навчання, контроль та критерії оцінювання).

2). Розгляньте вимоги програми щодо навчання англійської мови у 5 класі. Як відображено компоненти змісту навчання у програмі? Зупиніться конкретніше на вимогах до мовленнєвих умінь.

2. Типологія вправ. Визначення типів та видів вправ у підручниках англійської мови.

Випишіть з підручника англійської мови В.М. Плахотніка по 1 прикладу вправ: рецептивних, рецептивно-репродуктивних, рецептивно-продуктивних, продуктивних, некомунікативних, умовно-комунікативних, комунікативних.

3.Працюючи у групах по 5-7 студентів проаналізуйте такі підручники з англійської мови: В.М.Плахотнік “Англійська мова” (5 клас), Карпьюк “Англійська мова”, “English through Communication” Колективу авторів під ред. Скляренко Н.К. (5 кл) за наступними параметрами:

Науковість змісту

1.1. Відповідність змісту підручника чинній навчальній програмі з іноземних мов.

1.2. Дотримання наступних підходів у створенні та організації навчального матеріалу підручника:

- Комплементарність, тобто можливість додаткової підтримки підручника іншими засобами навчання;

- Автономність, яка дозволяє розглядати підручник як автономну систему.

- Відповідність викладу матеріалу дидактичним принципам наочності, посильності, міцності, свідомості, науковості, активності, виховую чого навчання, індивідуалізації, доступності, систематичності та послідовності, проблемності, розвиваючого навчання.

1.3. Відповідність навчального матеріалу віковим та психофізіологічним особливостям учнів.

1.4. Відображення у змісті підручника діалогу культур країн мови, що вивчається, та України.

Структура змісту.

2.1. Послідовність структурування навчального матеріалу.

2.2. Повторюваність типів однакових структурних складових.

2.3. Рівномірність розподілу матеріалу між розділами підручника.

Доступність змісту.

3.1. Відповідність складності та обсягу матеріалу підручника можливостям його засвоєння учнями відповідної вікової групи на належному рівні і за встановлений час.

3.2. Наочність, доступність, конкретність викладу матеріалу.
31554824.html
315554824.html
316554824.html
317554824.html
318554824.html
    PR.RU™