ІІІ. Готування до злочину  

ІІІ. Готування до злочину

І. Поняття та види стадій злочину

Стадії злочини – це окремі етапи вчинення умисного злочину, що відрізняються певними особливостями свого юридичного складу, передбаченими ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 та ст. 15 КК 2001 року. Дані особливості зумовлені:

а) об’єктивними ознаками фактично вчиненого особою діяння (об’єктивний чинник);

б) змістом та спрямованістю умислу особи (суб’єктивний чинник);

в) певним ступенем (рівнем) суспільної небезпеки діяння (соціальний чинник).

Різні варіанти поєднання зазначених чинників між собою утворюють підстави для виділення окремих стадій злочину, а в деяких випадках дозволяють відмежувати певну стадію злочину від незлочинної поведінки.

Оскільки окремі етапи вчинення злочину передбачають цілеспрямовану діяльність суб’єкта, інститут стадії злочину поширюється лише на злочини, що вчиняються з прямим умислом.

За змістом ст. 13 КК 2001 року умисний злочин може бути закінченим і незакінченим. Незакінчений злочин в свою чергу може існувати у вигляді готування до злочину та замаху на злочин. Таким чином за КК 2001 року стадіями злочину є:

а) закінчений злочин (ч. 1 ст. 13);

б) готування до злочину (ст. 14);

В) замах на злочин (ст. 15).

Не визнається окремою стадією злочину і не тягне відповідальності виникнення наміру щодо вчинення злочину, а також доведення такого наміру до відома інших осіб – так званий “голий” умисел. Цей підхід випливає з загальновизнаного принципу права “думки не караються”. Ще один принцип – “немає злочину без вчинення дії”. Якщо ж вияв наміру супроводжується погрозою або пропозицією іншій особі вчинити злочин, відповідальність, в принципі, не виключається, але це буде відповідальність не за вияв наміру (“голий” умисел), а за конкретну вчинену особою дію (в цьому разі такою дією буде “слово”), яка у поєднанні з іншими обставинами відповідає ЮСЗ певного виду (наприклад, ст. 129 – погроза вбивства; окремі різновиди підбурювання до злочинного чи інтелектуального пособництва у вчиненні злочину).

ІІ. Закінчений злочин

Відповідно до ч. 1 ст. 13 закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього кодексу. В даному разі ключовими є слова “усі ознаки” та “статтею Особливої частини цього кодексу”. Саме з цими словосполученнями пов’язується глибинний кримінально-правовий зміст даної стадії вчинення злочину; в них, хоча і не зовсім точно і коректно, знаходить своє втілення специфічний варіант поєднання об’єктивного, суб’єктивного та соціального чинників поведінки суб’єкта.

Відповідне формулювання ч. 1 ст. 13 після його систематичного аналізу може бути трансформоване в родову юридичну конструкцію складу закінченого злочину. В загальній формі ця юридична конструкція включає наступні характеристики:а) фактично вчинене особою діяння у поєднанні з іншими обставинами безпосередньо або опосередковано (в межах інституту співучасті у злочині або безпосереднього виконання злочину) відповідає всім об’єктивним ознакам складу злочину, що передбачений відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК. Звернути увагу: в ч. 1 ст. 13 прямо передбачене лише безпосереднє спів падіння діяння особи з усіма об’єктивними ознаками, передбаченими в статті (частині статті) Особливої частини КК; між тим, злочини, що вчиняються організатором, підбурювачем або посібником теж можуть бути закінченими чи незакінченими, хоча навіть в закінченому злочині цих співучасників всіх ознак, передбачених статтею (частиною статті) Особливої частини КК, бути не може (див. в цьому плані ч. 4 ст. 29); теж саме стосується і дій так званого безпосереднього виконавця – безпосередньо в його діях всіх ознак складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК, бути не може; тому формулювання ч. 1 ст. 13 в цьому плані видається неповним і з урахуванням інституту співучасті в значній мірі некоректним;

б) умисел особи включає усвідомлення зазначених вище об’єктивних ознак діяння, і при цьому спрямований на вчинення саме такого діяння; таким чином, за загальним правилом має місце відповідність (узгодженість) між об’єктивним і суб’єктивним чинниками, що визначають кримінально-правовий зміст стадії закінченого злочину;

в) наявні інші ознаки, якщо вони є обов’язковими для ЮСЗ даного виду чи окремого різновиду такого злочину (мотив, мета, ознаки спеціального суб’єкта тощо);

г) відсутні ознаки малозначності діяння, передбаченого ч. 2 ст. 11, а також обставини, що виключають злочинність діяння( ст. 36, 38-43 КК); в даному разі відсутність цих ознак є відповідним проявом соціального чинника, який характерний для будь-якого прояву злочинної поведінки, в тому числі і для закінченого злочину.

З урахуванням певних особливостей суб’єкта злочину окремі характеристики родової юридичної конструкції складу закінченого злочину, мають бути конкретизовані. Зокрема, у випадку вчинення злочину у співучасті з розподілом ролей, склад закінченого злочину в діянні організатора, підбурювача або пособника матиме місце лише тоді, коли закінчений злочин вчинить його виконавець. У випадку вчинення злочину шляхом використання інших осіб, які не є суб’єктами злочину – так званого посереднього виконання злочину – склад закінченого злочину в діянні посереднього виконавця буде наявним з моменту, коли всім об’єктивним ознакам складу того злочину, який він мав намір вчинити, відповідатиме діяння особи (у поєднанні з іншими обставинами), яку посередній виконавець використав як своєрідне знаряддя злочину.

В окремих випадках в Особливі частині КК передбачені певні діяння, які за своїм загальним кримінально-правовим змістом мали б розглядатись як незакінчені злочини (див. ч. 1 ст. 187 – “Розбій”, ст. 257 – “Бандитизм у формі організації озброєної банди”...); оскільки законодавець визначив такі діяння як закінчені злочини, вони мають розглядатися саме як такі злочини, незважаючи на існуючу начебто невідповідність між об’єктивним і суб’єктивним чинниками (насправді, з юридичної кримінально-правової точки зору такої невідповідності немає).

В окремих випадках – це переважно стосується так званих кількісних ознак ЮСЗ – також може мати місце невідповідність між спрямованістю умислу особи щодо конкретного показника певної кількісної ознаки і фактично вчиненим нею діянням, що визначає інший показник цієї кількісної ознаки (мав намір викрасти державне майно на суму 450 тис. гривень, а фактично зміг викрасти д майно на суму 300 тис. гривень). Якщо відповідні показники знаходять в межах кримінально-правового змісту певної кількісної ознаки, таке неспівпадіння значення для кваліфікації не має; за наявності інших ознак, передбачених відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК – діяння особи розглядається як закінчений злочин.

ІІІ. Готування до злочину

Нормативне визначення поняття готування до злочину дається в ч.1 ст.14. Його особливістю є те, що спочатку вказуються конкретні різновиду підготовчих діянь, а потім дається узагальнена характеристика цієї стадії незакінченого злочину.

У загальній формі, готування до злочину визначається як “умисне створення умов для вчинення злочину”; при цьому, вжите в ч. 1 ст. 14 слово “інше” означає, що кожен з названих раніше різновидів підготовчих діянь є одночасно і окремим проявом умисного створення умов для вчинення злочину. Водночас це означає, що можуть бути і інші прояви, – прямо не зазначені в ч. 1 ст. 14, які, однак, містять родові ознаки готування до злочину, оскільки також є проявами умисного створення умов для вчинення злочину.

Таким чином, окремими видами готування до злочину є:

а) умисне створення умов для вчинення умисного злочину, яке виразилось в одному чи кількох підготовчих діяннях, прямо зазначених в ч. 1 ст. 14 КК;

б) умисне створення умов для вчинення умисного злочину, яке виразилось в одному чи кількох підготовчих діяннях, прямо не зазначених в ч. 1 ст. 14 КК;

в) умисне створення умов для вчинення умисного злочину, яке виразилось в поєднанні прямо зазначених і прямо не зазначених в ч. 1 ст. 14 КК підготовчих діянь.

Системне поєднання положень ст. 13, ст. 14 та ч. 1 ст. 17 дає можливість визначити видову юридичну конструкцію складу готування до злочину.

За змістом ч. 1 ст. 14 КК поняттям “створення умов для вчинення злочину” охоплюється як процес впливу особи на зовнішні обставини, так і результат такого впливу. Тому за загальним правилом уже початок вчинення підготовчого діяння – за наявності інших обов’язкових ознак складу вчиненого нею діяння – містить такий склад. Виняток становить, очевидно, такий різновид підготовчого діяння, як змова на вчинення злочину, оскільки вона передбачає не лише процес, але й певний результат – досягнення певних домовленостей між співучасниками.
319554824.html
320554824.html
321554824.html
322554824.html
323554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™