А. Догляд за хворим з нетриманням сечі

1. Стежити за чистотою постільної і натільної білизни.

2. Під крижі пацієнта підкласти гумове судно, між сідницями і судном по­класти пелюшку.

3. Часто підмивати, насухо витирати і змащувати шкіру жиром; можна об­робляти тальком.

4. Провітрювати палату.

5. Хворим з нетриманням сечі обмежувати вживання рідини після 18-ї го­дини.

6. Своєчасно спорожнювати сечоприймач і судна, часто мити їх дезрозчи-ном.

Б. Надання допомоги хворому при затримці сечі

1. Необхідно рефлекторно сприяти акту сечовипускання:

а) пустити струмінь води з-під крана;

б) лити воду з чайника в таз;

в) полити теплою водою статеві органи; г)покласти теплу грілку на ділянку сечового міхура.

2. Якщо ці процедури не допомагають, проводять катетеризацію.

Можливі проблеми пацієнта

(на прикладі розв'язання ситуаційних задач)

1. В урологічну лікарню госпіталізовано жінку 67 років із захворюванням сечового міхура. Скаржиться на нетримання сечі. Пацієнтка стурбована своїм станом: почуття страху нетримання сечі, думає, що від неї "іде неприємний запах", що вона обтяжує своїх родичів, що їм доводиться дуже часто змінюва­ти білизну (постільну і натільну), що може замочити матрац. При спілкуванні медична сестра дізналась, що пацієнтка дуже багато вживає рідини: молоко, відвар шипшини, траву толокнянки (до 2—3 л за добу). Багато читає спеці­альної літератури щодо свого стану. Пацієнтці призначено ліжковий режим.

Скласти план догляду за такою пацієнткою.

План догляду за пацієнтом з нетриманням сечі

Мета
Дата Пробле­ма Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
коротко-
строкова
29.03. Нетри- До кінця 1. Забезпечити 1. Пацієнтка дотримує 5.04.2010
мання тижня фізичний і ліжкового режиму, стан паці-
сечі пацієнтка психічний усунені всі подразнюваль- єнтки
знатиме, спокій пацієнт- ні чинники. покра-
що за ки. 2. Пацієнтка зменшила щився,
відповід- 2. Простежити прийом рідини до 1 л за тому що
ного за дотриманням добу. догляд


Мета
Дата іірооле-ма коротко- Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
строкова
лікування водного 3. Проводила бесіду з за нею
та догля- режиму пацієнткою про її пробле- здійсню-
ДУ це пацієнтки. му тривалістю в 15 хв вався
прикре 3. Забезпечити щодня з 29.03 по 31.03, за планом
явище психологічну заохочувала її висловлюва- і вона не
змен- підтримку ти свої почуття (побоюван- завдала
шиться. пацієнтці. ня, страх). оточуючим
Вона не 4. Забезпечити 4. Простежила, щоб у зайвого
буде пацієнтку пацієнтки були судно, клопоту.
причиною індивідуальни- сечоприймач, на матраці Мету
диском- ми засобами була пришита клейонка. досягнено
форту для догляду. 5. Підмивала пацієнтку,
тих, хто її 5. Стежити за проводила заміну натіль-
оточує особистою ної та постільної білизни
гігієною після кожного акту
пацієнтки. сечовипускання в ліжку.
6. Навчити Обробляла шкіру пахвин-
родичів ної ділянки вазеліном,
пацієнтки проводила профілактику
особливостям пролежнів.
догляду за 6. Проводила бесіду про
пацієнткою в догляд за пацієнткою в
домашніх домашніх умовах по 15 хв
умовах з 1.04 по 3.04. Вирішила
питання про можливість
використання дамперсів
уночі

2. Пацієнт, 75 років, лікується в неврологічному відділенні з приводу за­хворювання нервової системи, порушення нервової регуляційної функції сечо­вого міхура. У пацієнта боязнь розриву сечового міхура. При спілкуванні ме­дична сестра виявила, що він дуже багато випиває рідини.Догляд за таким пацієнтом здійснювати за планом.


Пробле- Мета
Дата ма корот- довго- Сестринські Реалізація плану Оцінка
пацієн- костро- строко- втручання догляду
та кова ва
29.03. Боязнь Боязнь Після 1. Спостерігати 1. Відмічала у листі 1.04.
розриву розриву випису- за регулярністю динамічного спосте-
сечового сечового вання із сечовиділення реження кратність та боязнь
міхура міхура стаціо- пацієнта, за об'єм сечовиділення. розриву
зникне нару в його відсутності Останні 10 год сечового
пацієнта докладати пацієнт не мочився. міхура
не буде лікарю. 2. Кількість випитої ліквідо-
боязні 2. Спостерігати рідини більше вана.
розриву за водним виділеної. Мету
сечового режимом 3. Проводила бесіду досягну-
міхура пацієнта. з пацієнтом про його то
3. Спробувати проблему по 15 хв
рефлекторно впродовж 2 днів.
вплинути на 4. Переконала
сечовиділення. пацієнта в тому, що
4. Забезпечити за потреби йому буде
пацієнту надано медичну допо-
психоло-гічну могу.
підтримку. 5. Забезпечила
5. Забезпечити пацієнта літературою
пацієнта про його проблему і
літературою про обговорила з ним
його хворобу і зміст брошури.
обговорити з 6. Познайомила з
ним зміст пацієнтом, в якого
брошури. подібна проблема.
6. Познайомити 7. Навчила пацієнта
з пацієнтом, в методам рефлектор-
якого подібна ного впливу на
проблема. сечовиділення
7. Навчити
пацієнта
методам рефлек-
торного впливу
на сечовиділен-
ня

3. Пацієнту 90 років, що перебуває в реанімаційному відділенні з приводу операції на сечовому міхурі, поставлено постійний катетер.

Догляд за пацієнтом, якому поставлено постійний катетер, здійснювати запланом.4823. Процедуру промивання сечового міхура слід повторити:

а) 1раз;

б) 2—3 рази;

в) 3—4 рази;

г) 5—6 разів;

ґ) 10—12разів?

4. Під час промивання сечового міхура вводять таку кількість розчину:

а) 100—200 мл; 6)200—300мл;

в) 300—400 мл;

г) 400—500мл; ґ) близько 1л?

5. Гематуріяце:

а) часте сечовипускання;

б) утруднене сечовипускання;

в) припинення надходження сечі в сечовий міхур;

г) наявність крові в сечі; ґ) наявність гною в сечі?

6. Для промивання сечового міхура використовують:

а) розчин калію перманганату 5 %;

б) розчин фурациліну 0,02 %;

в) розчин перекису водню 0,5%;

г) розчин фурациліну 2 %;

ґ) розчин перекису водню 3 % ?

7. У пацієнта, який перебуває на ліжковому режимі, нетримання сечі. Які із за­гальних засобів догляду треба використати для створення гігієнічних умов перебуван­ня пацієнта в ліжку:

а) металеве підкладне судно; б)гумове підкладне судно; в)клейонку;

г) катетеризацію сечового міхура; ґ) калоприймач;

д) міхур із льодом на низ живота?

8. З якою періодичністю виконують дезінфекцію сечоприймача 1 % розчином хло­раміну:

а) 2—3 рази на тиждень;

б) 1 раз на добу;

в) через кожні 6 год;

г) після кожного сечовипускання?

Які лікарські засоби можуть бути використанні для промивання сечового міху-

а) спиртовий розчин саліцилової кислоти;


Катетеризація сечового міхура. Застосування знімного сечоприймача

б) 1:5000 розчин фурациліну;

в) 0,5 % просвітлений розчин хлорного вапна;

г) 5 % настойка йоду;

ґ) 2 % розчин хлораміну;

д) 2 % водний розчин борної кислоти?

10. У пацієнта гостра затримка сечовипускання. Які із зазначених заходів слід ви­користати для спорожнення сечового міхура:

а) катетеризацію;

б) вживання 0,3л мінеральної води нафтуся;

в) теплу гігієнічну ванну;

г) пероральний прийом сечогінного засобу фуросеміду?

Назвіть два види розладу сечовипускання (дизурії).

Відповіді на контрольні питання

А; 2 — в; 3 — г; 4 — б; 5 — г; 6 — б; 7 — б; 8 — г; 9 — б; 10 — а, в.

Часте сечовипускання — полакіурія; утруднене сечовипускання — странгурія.

Ситуаційні задачі

Задача 1

У пацієнта відмічено енурез. Визначте необхідні сестринські втручання. Які реко­мендації пацієнтові ви дали б?

Задача 2

Тяжкохворому, що перебуває на ліжковому режимі, призначено бактеріологічне дослідження сечі. Яким чином зібрати сечу для дослідження?

Задача З

У пацієнта літнього віку відмічається ніктурія. Що має робити медична сестра?

Задача 4

Пацієнтові з хронічною нирковою недостатністю родичі принесли передачу: сир, ва­рену курку, варену картоплю (пюре), яблучний сік. Чи можна дозволити таку переда­чу?

Задача 5

У неврологічне відділення прибув пацієнт з набряком обличчя і тулуба. Які заходи має проводити медична сестра щоденно і що необхідно обмежити в раціоні харчування пацієнта?

Задача 6

Після пологів у жінки протягом 3 год не було сечовиділення. Яка тактика медичної сестри?

Відповіді на ситуаційні задачі

Задача 1

Провести бесіду про питний режим у другій половині дня.


Задача 2

Узяти сечу стерильним катетером.

Задача З

Допомагати пацієнтові уночі пересуватися або подавати сечоприймач.

Задача 4

Ні, не можна.

Задача 5

Щодня проводити контроль маси тіла, рахувати водний баланс, обмежити вживан­ня солі та рідини.

Задача 6

Провести катетеризацію сечового міхура.


Тема Xlll
51554824.html
52554824.html
53554824.html
54554824.html
554824.html
    PR.RU™