А. Догляд за хворим з нетриманням сечі

1. Стежити за чистотою постільної і натільної білизни.

2. Під крижі пацієнта підкласти гумове судно, між сідницями і судном по­класти пелюшку.

3. Часто підмивати, насухо витирати і змащувати шкіру жиром; можна об­робляти тальком.

4. Провітрювати палату.

5. Хворим з нетриманням сечі обмежувати вживання рідини після 18-ї го­дини.

6. Своєчасно спорожнювати сечоприймач і судна, часто мити їх дезрозчи-ном.

Б. Надання допомоги хворому при затримці сечі

1. Необхідно рефлекторно сприяти акту сечовипускання:

а) пустити струмінь води з-під крана;

б) лити воду з чайника в таз;

в) полити теплою водою статеві органи; г)покласти теплу грілку на ділянку сечового міхура.

2. Якщо ці процедури не допомагають, проводять катетеризацію.

Можливі проблеми пацієнта

(на прикладі розв'язання ситуаційних задач)

1. В урологічну лікарню госпіталізовано жінку 67 років із захворюванням сечового міхура. Скаржиться на нетримання сечі. Пацієнтка стурбована своїм станом: почуття страху нетримання сечі, думає, що від неї "іде неприємний запах", що вона обтяжує своїх родичів, що їм доводиться дуже часто змінюва­ти білизну (постільну і натільну), що може замочити матрац. При спілкуванні медична сестра дізналась, що пацієнтка дуже багато вживає рідини: молоко, відвар шипшини, траву толокнянки (до 2—3 л за добу). Багато читає спеці­альної літератури щодо свого стану. Пацієнтці призначено ліжковий режим.

Скласти план догляду за такою пацієнткою.

План догляду за пацієнтом з нетриманням сечі

Мета
Дата Пробле­ма Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
коротко-
строкова
29.03. Нетри- До кінця 1. Забезпечити 1. Пацієнтка дотримує 5.04.2010
мання тижня фізичний і ліжкового режиму, стан паці-
сечі пацієнтка психічний усунені всі подразнюваль- єнтки
знатиме, спокій пацієнт- ні чинники. покра-
що за ки. 2. Пацієнтка зменшила щився,
відповід- 2. Простежити прийом рідини до 1 л за тому що
ного за дотриманням добу. догляд


Мета
Дата іірооле-ма коротко- Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
строкова
лікування водного 3. Проводила бесіду з за нею
та догля- режиму пацієнткою про її пробле- здійсню-
ДУ це пацієнтки. му тривалістю в 15 хв вався
прикре 3. Забезпечити щодня з 29.03 по 31.03, за планом
явище психологічну заохочувала її висловлюва- і вона не
змен- підтримку ти свої почуття (побоюван- завдала
шиться. пацієнтці. ня, страх). оточуючим
Вона не 4. Забезпечити 4. Простежила, щоб у зайвого
буде пацієнтку пацієнтки були судно, клопоту.
причиною індивідуальни- сечоприймач, на матраці Мету
диском- ми засобами була пришита клейонка. досягнено
форту для догляду. 5. Підмивала пацієнтку,
тих, хто її 5. Стежити за проводила заміну натіль-
оточує особистою ної та постільної білизни
гігієною після кожного акту
пацієнтки. сечовипускання в ліжку.
6. Навчити Обробляла шкіру пахвин-
родичів ної ділянки вазеліном,
пацієнтки проводила профілактику
особливостям пролежнів.
догляду за 6. Проводила бесіду про
пацієнткою в догляд за пацієнткою в
домашніх домашніх умовах по 15 хв
умовах з 1.04 по 3.04. Вирішила
питання про можливість
використання дамперсів
уночі

2. Пацієнт, 75 років, лікується в неврологічному відділенні з приводу за­хворювання нервової системи, порушення нервової регуляційної функції сечо­вого міхура. У пацієнта боязнь розриву сечового міхура. При спілкуванні ме­дична сестра виявила, що він дуже багато випиває рідини.Догляд за таким пацієнтом здійснювати за планом.


Пробле- Мета
Дата ма корот- довго- Сестринські Реалізація плану Оцінка
пацієн- костро- строко- втручання догляду
та кова ва
29.03. Боязнь Боязнь Після 1. Спостерігати 1. Відмічала у листі 1.04.
розриву розриву випису- за регулярністю динамічного спосте-
сечового сечового вання із сечовиділення реження кратність та боязнь
міхура міхура стаціо- пацієнта, за об'єм сечовиділення. розриву
зникне нару в його відсутності Останні 10 год сечового
пацієнта докладати пацієнт не мочився. міхура
не буде лікарю. 2. Кількість випитої ліквідо-
боязні 2. Спостерігати рідини більше вана.
розриву за водним виділеної. Мету
сечового режимом 3. Проводила бесіду досягну-
міхура пацієнта. з пацієнтом про його то
3. Спробувати проблему по 15 хв
рефлекторно впродовж 2 днів.
вплинути на 4. Переконала
сечовиділення. пацієнта в тому, що
4. Забезпечити за потреби йому буде
пацієнту надано медичну допо-
психоло-гічну могу.
підтримку. 5. Забезпечила
5. Забезпечити пацієнта літературою
пацієнта про його проблему і
літературою про обговорила з ним
його хворобу і зміст брошури.
обговорити з 6. Познайомила з
ним зміст пацієнтом, в якого
брошури. подібна проблема.
6. Познайомити 7. Навчила пацієнта
з пацієнтом, в методам рефлектор-
якого подібна ного впливу на
проблема. сечовиділення
7. Навчити
пацієнта
методам рефлек-
торного впливу
на сечовиділен-
ня

3. Пацієнту 90 років, що перебуває в реанімаційному відділенні з приводу операції на сечовому міхурі, поставлено постійний катетер.

Догляд за пацієнтом, якому поставлено постійний катетер, здійснювати запланом.4823. Процедуру промивання сечового міхура слід повторити:

а) 1раз;

б) 2—3 рази;

в) 3—4 рази;

г) 5—6 разів;

ґ) 10—12разів?

4. Під час промивання сечового міхура вводять таку кількість розчину:

а) 100—200 мл; 6)200—300мл;

в) 300—400 мл;

г) 400—500мл; ґ) близько 1л?

5. Гематуріяце:

а) часте сечовипускання;

б) утруднене сечовипускання;

в) припинення надходження сечі в сечовий міхур;

г) наявність крові в сечі; ґ) наявність гною в сечі?

6. Для промивання сечового міхура використовують:

а) розчин калію перманганату 5 %;

б) розчин фурациліну 0,02 %;

в) розчин перекису водню 0,5%;

г) розчин фурациліну 2 %;

ґ) розчин перекису водню 3 % ?

7. У пацієнта, який перебуває на ліжковому режимі, нетримання сечі. Які із за­гальних засобів догляду треба використати для створення гігієнічних умов перебуван­ня пацієнта в ліжку:

а) металеве підкладне судно; б)гумове підкладне судно; в)клейонку;

г) катетеризацію сечового міхура; ґ) калоприймач;

д) міхур із льодом на низ живота?

8. З якою періодичністю виконують дезінфекцію сечоприймача 1 % розчином хло­раміну:

а) 2—3 рази на тиждень;

б) 1 раз на добу;

в) через кожні 6 год;

г) після кожного сечовипускання?

Які лікарські засоби можуть бути використанні для промивання сечового міху-

а) спиртовий розчин саліцилової кислоти;


Катетеризація сечового міхура. Застосування знімного сечоприймача

б) 1:5000 розчин фурациліну;

в) 0,5 % просвітлений розчин хлорного вапна;

г) 5 % настойка йоду;

ґ) 2 % розчин хлораміну;

д) 2 % водний розчин борної кислоти?

10. У пацієнта гостра затримка сечовипускання. Які із зазначених заходів слід ви­користати для спорожнення сечового міхура:

а) катетеризацію;

б) вживання 0,3л мінеральної води нафтуся;

в) теплу гігієнічну ванну;

г) пероральний прийом сечогінного засобу фуросеміду?

Назвіть два види розладу сечовипускання (дизурії).

Відповіді на контрольні питання

А; 2 — в; 3 — г; 4 — б; 5 — г; 6 — б; 7 — б; 8 — г; 9 — б; 10 — а, в.

Часте сечовипускання — полакіурія; утруднене сечовипускання — странгурія.

Ситуаційні задачі

Задача 1

У пацієнта відмічено енурез. Визначте необхідні сестринські втручання. Які реко­мендації пацієнтові ви дали б?

Задача 2

Тяжкохворому, що перебуває на ліжковому режимі, призначено бактеріологічне дослідження сечі. Яким чином зібрати сечу для дослідження?

Задача З

У пацієнта літнього віку відмічається ніктурія. Що має робити медична сестра?

Задача 4

Пацієнтові з хронічною нирковою недостатністю родичі принесли передачу: сир, ва­рену курку, варену картоплю (пюре), яблучний сік. Чи можна дозволити таку переда­чу?

Задача 5

У неврологічне відділення прибув пацієнт з набряком обличчя і тулуба. Які заходи має проводити медична сестра щоденно і що необхідно обмежити в раціоні харчування пацієнта?

Задача 6

Після пологів у жінки протягом 3 год не було сечовиділення. Яка тактика медичної сестри?

Відповіді на ситуаційні задачі

Задача 1

Провести бесіду про питний режим у другій половині дня.


Задача 2

Узяти сечу стерильним катетером.

Задача З

Допомагати пацієнтові уночі пересуватися або подавати сечоприймач.

Задача 4

Ні, не можна.

Задача 5

Щодня проводити контроль маси тіла, рахувати водний баланс, обмежити вживан­ня солі та рідини.

Задача 6

Провести катетеризацію сечового міхура.


Тема Xlll
51554824.html
52554824.html
53554824.html
54554824.html
554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™